Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 AMSTERDAMS III. Deel,

eens aanleiding heeft gegeeven tot klagten, die door verfcheide voornaame Leden van den Krygsraad gedaan zyn, dat zy daar door in hunne vrye Deliberatien en Verkiezingen belemmerd en geftoord werden.

„ Dat, wat aangaat het tweede poinct, Wy met veel hartzeer en met de uiterfte verontwaardiging vernoomen hebben, dat zommige kwalyk geintentioneerden in hunne kwaade practyken hebben voortgegaan, om de goede Burgery te misleiden , met verregaande en hoogftrafbaare dreigementen te intimideeren, en allerlei kwaad zaad te verfpreiden, om oneenigheden en mistrouwen tusfchen Burgers en Burgers te veroorzaaken , waar uit, de gemoederen eens aan het gisten geraakt zynde , niet anders als de uiterfte verwarringen en onheilen tot een gansch verderf van de Stad en van den geheelen Staat te wagten ftaan.

„ Dat of wel uit dit alles duidelyk is af te neemen, dat in het benoemen van de Leden tot het bywoonen van den meergemelden Krygsraad , en in het houden van de vrye deliberatiën derzei ve, in veele opzigten Onze gedeclareerde intentie , zo als het behoord hadde , niet is geobferveerd en nagekoomen, Wy egter, om aan de gantfche Burgery een doorfteekend blyk van Onze trouwhartige en Vaderlyke genegendheid en toegevendheid te geeven, wel hebben willen goedkeuren by deezen, de verkiezing, die by den gemelden Krygsraad gedaan is van vyf Kolonellen (a) en

van

(gj Te vooren waren 'er twee.

1748.

Sluiten