Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refotoüen van het Departementaal Beftuurvan den Ouden IJsfel.

Zwolle den 28. Januarij 1800 Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

g elezen eene Misfive van den Agent van Nationaale OecoVJTnomie der Bataaffche Republicq, van den 18. dezer, dienende in antwoord op de onze van den 14. dezer, houdende,

„ Dat de door ons geopperde zwarigheden tegens de, inge' „ volge zyne Misfive van 24. December L L te doene aanfchrij„ ving aan de Gemeente-Beftuuren, betreffende de opgaave def „ woeste gronden, hem aangenaam waren, daar dezelve reeds „ een gedeelte uitmaakten van die Inftructien, welke hij in alle „ die zaaken, die hem amptshalven zijn opgelegd ook praétisch „ poogde magtig te worden; dat hij daarom ook zoude inwag„ ten onze nadere opgaave , van de wijze, waarop de door „ hem gedaane vraagen ook aan de vergaderingen der Eigen„ erfdens zouden kunnen worden gedaan.

„ Dat de door hem gedaane vraagen en de daartoe behoo„ rende tabellen zodanig waren ingerigt, dat zij aan alle Ge„ meente-Beftuuren in de Republicq konden worden gedaan, „ en elk derzelver alleen moest beandwoorden, die vraagen] „ welke op hunne Gemeente toepasfelijk waren. Dat hij dies„ halven vérwagtte, dat wij de gemelde aanfchrijving alnog „ zouden effeét-ueeren.

Waarop zijnde gedelibereerd is goedgevonden, de vier door den Agent van Nationale Oeconomie overgezondene tabellen tevens met een exemplaar der daarbij gevoegde conceptaanfchrijving, te zenden aan de onderfcheidene Raaden der Gemeente, Municipaliteiten, Plaatslijke en Gemeente-Beftuuren, Schouten en Richteren in dit Departement, met last, om dezelve tabellen, voor zo verre de daarin vervatte vraagen 0} hunne Gemeen-

Sluiten