is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.Boek.Geb. ,totnütt.Oef.Gbschikt.i 15

hetzelve, nevens een ander Comtoir, een I broeden Trap, naar de zogenaamde Twaalf- 1 Huivers en andere Piaatfen in den Schouw- < burg loopende. Daarenboven heeft het ] Gebouw, aan den Noordkant, eene Nooddeur, welke, gemeenlyk, alleen by het uitgaan van den Schouwburg wordt geopend. Eindelyk heeft men nog, aan den Westkant , in den Agtergevel , eene, groote deur, toegang geevende tot het Tooneel, en tot den Kelder, in welken de Kunstgereedfehappen en andere noodwendigheden, tot fommige vertooningen noodig, bewaard worden. Ook wordt deeze deur gebruikt, om daar door binnen te laaten de Paarden en Ezels, welke, in fommige Stukken, ten Tooneele gevoerd worden.

Wy gaan over tot de befchryving van de inwendige gedaante van den Schouwburg. Dezelve is in twee deelen onderfcheiden: de Schouwplaats en het Tooneel. De Schouwplaats, zynde het gedeelte, alwaar de aanfehouwers plaats neemen , is ruim en groot. Van boven pronkt dezelve met zeer fraai Gipswerk of Stukadoorfel; vertoonende, in Zinnebeelden , de Dichtkunst en andere fraaie Kunnen en Weetenfehappen. Midden in den Zolder is eene ronde Opening, met eene Baluftrade omringd. Naar . welgevallen kan deeze Opening geflooten of open gezet wor den; zy dient, om, door dezelve, verfch'c lucht binnen te laaten. Voorheen plag deeze Schouwplaats, door Waschkaarzen verlicht te worden. Nevens eenige ander* H 2 Kt

Ceder»

üit-

che

chóuw-

,urg.

Öe ... schouwburg van! binnen.