is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H AMSTERDAMS III. Deéi^

«795-

mer der Reprefentanten, om aldaar te delibereren en concluderen over zaaken, welken door de Committés, of door het na te meldene Collegie, ter hunner kennisfe zullen gebragt worden; en zullen alsdan, vermits de menigvuldigheid en uitgeftrektheid van de onderwerpen, mitsgaders ten einde met de deliberatien over dezelve onafgebroken te kunnen voortgaan , en alzo des te beter op de ware belangen van de Burgery daaromtrent waakzaam te kunnen zyn, op Zodanige Woensdagen enkel en alleen daartoe vaceren, en dus, gedurende zodanige lèsfiè'n, met niets anders kunnen worden gemoeid , ten ware in cas van de uiterfte presfance.

2. De Non - comparanten zullen verbeu. ren ƒ 6 : - :, en die een kwartier uurs te laat komen ƒ3:-:, beide ter dispofitie van de generale Vergadering; ten ware in cas van wettige redenen, waarover, in gevalle van disfenfie, geoordeeld zal worden door de meerderheid, aan welks befiisfing men gehouden zal zyn zich te gedragen. : 3. Zy zullen alsdan by befloten billetter» kiezen een' Vice - Prefident voor den tyd van veertien dagen, welke tot Prefident zal opklimmen, en by wederverkiezing binnen den tyd van twee maanden, nadat zyn prelidium zal zyn afgeloopen, de vryheid zal hebben zich daarvan te excuferen, doch anders niet.

4. De Prefident zal de Vergadering ope-

nea