Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< =4Ï )

En het is ingevolge van deeze Onze grondbeginzeien 3 dat Wij goedgevonden hebben te Statueeren, gelijk Wij doen

bij deezen:

I. Dat het aan Ons, als Reprefenteerende het geheele Volk van Vriesland, en uit dien hoofde tot alle Diftriften in dezelvde betrekking ftaande, toekomt om een generaal Pian, volgends het welk de Municipaliteiten en ardereProvinciaale Amptenaars zouden kunnen aangefteld worden, op te maaken, aan de Natie ter beoordeeling voor te leggen, en, door haar goedgekeurd , ten uitvoer te brengen; zullende wij ten allen tijde gereed zijn, om van gegronde bedenkingen, welke op dat Pian gemaakt worden, het beft mogelijk gebruik te maken. Maar ■wij kunnen tevens niet nalaaten, om allen, die, onder welk een voorwerdzel ook, at,n Ons dit recht ontzeggen, of Ons, om dat Wij van het ztlve gebruik maakten, bij de Natie in verdenking tragter* te brergen, als misleidde of onwaardige Leeden der Maarfchappij te befchouwen, welke met Ons wettig gezach te ondermijnen, de tegenwoordige orde van za ken zoeken om te wreeun. Weike Wij dus ook, ingevalle zij na Publicatie de-ez/.s daar in volharden, of anderen daartoe vervoeren , als tegenftreevers van de Opdragt door de Natie aan haare Vertegenwoordigers gefchied, aan de geftrengheid der Wetten moeten en zullen overlaa-'en.

II. Dat geene Municipaliteit of Gerecht in deeze Provincie, voortaan zal vermogen, om zonder Onze voorkennis en authorifatie, eenige Oproeping van de Burgeren tot hunne Stad of Diftriéi behoorende, in het werk te ftellen, dan alleen in die gevallen , waar in de vaftgeftelde Wetten aan de refpecTive Gerechten zodanige Oproepingen voorheen vergund hebben, bij pcene, dat die Municipaliteiten of Gerechten, welke zig in 'c vervolg tegen deeze Onze Publicatie mogten verzetten, r,aar bevinding van zaaken zullen worden gecorrigeerd en geftraft.

III. Dat het zoogenaamd Committé Central Provinciaal en

Gg ver-

Sluiten