is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 30 januarij 1798 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tein d'Armes, na daar van aan den commandeerenden Officier der Compagnie rapport gedaan te hebben, zulks op een Briefje noteeren, met den naam van den. geenen , aan wien het Geweer of de Wapenrusting behoord; als meede het Bataillon en de Compagnie, waar onder hij is, en het zelve aan een der Leden van de Commisfie over de Geweeren, ter goedkeuring en onderteekening prefcnteeren, waar na hett gel/rek zal mogen gerepareerd worden.

6. Bij alle Wagten , Exercitiën-*, Vuuringen,, en telkens, •wanneer de gewapende Burgerije word bijeen geroepen , _ zal hij vooral onderzoeken, of de Geweeren cn Wapenrusting, m het. geen daar toe behoord, in behoorlijke orde en fchoon is+ en zorgen, dat daar aan voldaan worde, zoo als bij Articul 23, van het Hoofdftuk, over de Wapening.,, voorkomt.

7. Bij alle Vanringen, z&l hij bij het vifiteerenvan zijne Compagnie, nauwkeurig optekenen het aantalManjchappen, dat de Patronen nodig heeft, om hier na het bepaald aanml van de Commisfie over de Geweeren of de geenen dk door hun daar toe gequalificeerd zijn, voor ieder te ontvangen, en aan dezelve, met adffientic der Onder-Officieren zijner Compagnie, uit deel en..

8. Na elke Vuuring, zoo dra door den Officier dé laadftok.in de loop, zal zijn gecommandeert, zal de Capitein d' Atmes, met udfifientie der Onder-Officieren,, dadelijk de overgebleven Patronen inzamden , en de geladen Geweeren doen aftrekken..

9. Hij zal ook nauwkeurig acht geven, dat ieders Geweer binnen 24 uur en; na elke Vuuring, fchoon gemaakt zij, op de boete, bij Art. 16, van.het Hoofdftuk, over de Exercitiën, bepaald..

t# Hij zal meedé inzonderheid zorg dragen,, dat niemand d^Smn-Lfchroef uit zijn Geweer, mme, op verbeurte der boete p.