is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 30 januarij 1798 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

Maij 1795, vastgefteld, door Onze Publicatie van den £3 April laatstleden wederom is gecontinueerd, e'n dat de invordering daar van zal moeten gefchieden op den tijd en wijze zo als zulks bij gemelde Publicatie van den a Maij 1795, is bepaald en omfchreven.

Nog is het Ons dienftig vóórgekomen, dat Wij UI. toezenden Ons Decreet van den 23 Februarij laatstleden, waar bij alle inzage en befchikking van de Politique Magt, over de wijze van Verkiezing der Leeraaren van eenig Godsdienftig Kerk-Genootfchap, word vernietigd; niet twijffelende of Gijlieden zult, van deze Onze rechtvaardige en noodzakelijke Dispofitie bewust, U daar na gedraagen, zonder U met de wijze van Verkiezing der Leeraaren en Kerkelijke Beambten in te laaten.

Wij bevelen UI. in Godes befcherming en verblijven na Broederlijke groete!

Uwe Mede-Burgers!

Het Provinciaal Beftuur van Friesland.

KLAAS I G L E S, Vt.

Ter Ordonnantie van Hetzelve, CORN. GODSCHALK. Leeuwarden den 4 Maij 1797.

Het Derde Jaar der Bataavfche Vrijheid.

Ee 2

PRO: