is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks, en het Administratif bestuur van [...] Friesland; beginnende den 22 januarij 1798, en eindigende den 28 maart 1799.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H9 )

Lompen, het Vischwant, het oud en afgefleeten, mitsgaders het gebroken en aan ftukken gekapt Touwwerk, het° welk men zoude trachten uit ,te voeren en achterhaald mogte worden, maar ook de tien dubbelde waarde van dien; en daar en boven de Wagens, Karren, Paarden, Schuiten, en andere Vaartuigen, waar mede de Uitvoer tegen dit Verbod zoude komen te gefchieden, de voorfe. Boete te appliceeren, de helft voor den Aanbrenger, en de wederhelft voor den Officier dewelke de Calange zal doen.

Dienvolgens gelast het Uitvoerend Bewind, in naam van het Vertegenwoordigenden Lichaam, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alomme daar zulks behoort.

Gedaan in den Haag, den 25 O&ober 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid. (Was geparapheerd)

J. F. R. van HOOF F, Vt. (Onderfond)

Ter Ordonnantie van Hetzelve, (was getekend)

C. G. HULTMAN.

Hh 3 PU'