is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 2^5 )

FU'BLICAT I E

fjet Uitvoerend Bewind der Bataaffche

Republiek, Doet te westen:

Dat het Vertegenwoordigend. Lichaam , op de -wijze bij de Staatsregeling vastgefteld, overwogen hebbende:

Dat bij het 25 Art. der algemeene Giondbeginzelenvan de Staatsregeling,,alle Tiend-, Ghijns- of Thijns-, Nakoops-, Aiitervwgs en Naastings-rechten., van weiken aart, mitsgaders alle andere Rechten of verplichtingen uit het Leenitelzel of Leenrecht af komftig, en die hunnen oorfprong niet nebben, uit een wederzijdsch vrijwillig en wettig verdrag ï-ï-i, •/ volgen van dien, als-ftrijdig met dc/Burgeren billijkheid en Vrijheid, voor altijd zijn vervallen verklaard, en dat het belang van het Bataaffche Volk vordert, dat tot net regelmatig in werking brengen van dit zo belangrijk gedeelte der Staatsregeling. _ Eenige nadere fchikkingeu proviuoneel gemaakt worden, waar toe alleen het Coiiftitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaifchen Volk, ingevolge Art. 50. § t. de magt heeft, en dat tot het bepaalen en regelen van al- het geene daar toe verëischt wordt, uit aanmerking van den voorhanden zijpden. Oogst, "een tijd van uitftel kan worden verleent.

Dat al verder geconfidereerd zijnde, dat bij Art. 25. der algemeene Grondbeginzelen van de Staatsregeling, zijn vernietigd alle die overblijfzelen der oude Leenrechten, fervile dienften en banden van flavernij, al komftig van de vooimabge Graaven, Hertogen, Princeneu Heeren, het Bataaffche Volk nogthans geenzins gewild heeft, dat een eenig inwoonder voor het minfte van zijn wettig eigendom zoude worden ontzet. . JJat' §ellJk het afftaan van de Tienden der Veldvruchten is aan de eene zijde een aanwijzing tot voorige dienstbaarheid', E-e 3. en