is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 441 )

> Overwegende, dat de provifioneele maatregelen in de meergedachte Publicatie vervat, geenzins kunnen noch be hooren uitgeftrekt te worden tot zulke van de gewezen Gil densof Corporatien, omtrent welken geene Ilacaten Or donnantien of Keuren, tot de goede Policie betrekking' hebbende , voorhanden zijn. 6

En eindelijk, dat het belang van alle de genen, diebiide maatregelen m de meergemelde Publicatie van den e Odfco ber dezes Jaars beraamd en vastgefteld, eenigzints geconcerneerd zijn ongetwijfeld vordert, dat zij ten vollen onderricht worden van de waare meening of intentie van het Vertegenwoordigend Lichaam, en daaromtrent geene bedenkingen of twijflehngen hoegenaamd overig blijven; - be floten en verordent heeft: Om zo veel zulks nodig zoude" mogen zijn, bij de interpretatie en ampliatie der evengemelde Publicatie van den 5 Oef ober dezes Jaars te verklaaren:

Dat het aan alle Ingezetenen van deze Republiek zonder onderfcheid, of dezelve al of niet geweest zijn Leden van eenige vernietigde Gilden,, vrij ftaat, en dien volgende moet worden toegelaten om alle Neeringen, Ambachten of Kostwinningen, welke zij voor hunne eigene rekeninoen profijt, of als Knechts of Werkgasten zouden willen bf de hand nemen, dadelijk te exerceeren, gelijk mede om op Vracht te varen of te rijden, uitgezonderd op Veeren voor welken vaste Schippers of Voerlieden zouden mogen aangefteld zijn, onder dezen mids en bepaling, dat voor zo ver re omtrent deze Neeringen, Ambachten of Kostwinningen" eenige Placaatén, Ordonnantiën of Keuren, tot de goede Policie betrekking hebbende, voorhanden zijn, alle de eenre de Perfoonen, alvorens dezelve te beginnen, gehouden zullen zijn zich aan te melden bij het Gemeente-Beftuur en lii bij