is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriot in de eenzaamheid. Of Proeve van bespiegelingen, ter opwekkinge van vaderlands en vryheids-liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' menigmaalen , met vermaak doorwandelde „ — tot u wil ik wederkeeren ! — ja , ,, zo fpoedig mooglyk wederkeeren j want „ ik zal in u voorzeker dat zuiver genoe„ gen vinden , hetwelk ik , verre van u ,

vergeefsch zoeke. — Uwe lieflyke too„ neelen , van de glans der vryheid, welke „ in myn vaderland word aangebeden , zoo „ överheerlyk opgeheldert , waren altoos „ betoverend in myne oogen , maar zul„ len my voortaan veel bekoorlyker dan „ ooit toeschynen , nu ik eerst by deze „ flaafsche volken , door het tegengesteld ,, voorbeeld , de waardy der edele vryheid „ regt, en naar waarde , leerde kennen. — „ — Eer zal derhalven de zon haare glans „ verliezen , eer zal myn vrye ziel deze „ ftervelyke mond ontglippen , om de ge»

lukzalige woonplaatzen der eeuwigheid op „ te zoeken , eer ik u , myn vaderland „ vergeet , of geen hartelyk verlangen in „ my gevoel , om uwe roem , heil en wel„ vaart te bevorderen ! — Geene velden '„ zullen my voortaan zoo groen , en met „ bloemen zoo bevallig geschakeerd ; geene „ beekjes zoo zagtruisfehend ; geene akkers

zoo fraai bebouwd of vrugtbaar voorko-

men , dan de weelderige weiden , de E 3 fcheep*