Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o4 A. J. 'sG RA EU WEN,

lijk eene braking en eene geweldige fchokking van het ganfché lichaam. Dan voor en aleer ik de verdere Kenmerken dezer Ziekte opgeve, waar over ik in het vervolg nader denk te handelen , zal het na mijn inzien niet geheel ondienstig zijn hier ter plaatfe aan te merken :

1. Dat deze Ziekte in het algemeen werde voorafgegaan door eenen kleinen droogen hoest, die, veeltijds met hceschheid gepaard gaande, zeer veel overeenkomst heeft met eene verkoudheid , voor dat de ftoffe gekookt is, en de fluim-loozing begint, ; dat dezen droogen hoest doorgaans 14, één of meer dagen onbepaald, duure, voor dat de Lijder door den fchellen- of eigentlijk gezegden Kinkhoest wordt aangevallen, ais wanneer hij begint eenige fluimen op te geven; en dit noem ik derzelver begin of eerfte Tijdperk (r).

2. Dat deze Ziekte hier op in hevigheid en Veelheid haarer aanvallen doorgaans 4 we-

' ken toeneme, zijnde dit derzelver tweede Tijdperk.

3. Dat'

(1) Ook zoude men dezelve, zulks verkiezende , op deze wijze kunnen afdeelen, als: r. In een aanvang of begin. 2. In eene toeneeming of verheffing, en 3. In eene afneeming of vermindering.

Sluiten