Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 BESCHRYVINGE des

werken, oefeningen, pligtpleegingen, vermaakcn in fpelen, danzen, Komedien, Marionetten en gochelen, de openbaare vrolykheden in deoptogten der verfcheide ambagten, illuminatien en vuurwerken. In het derde Hoofd. fpreekt hy van de Turkfche vrouwen, de huwe. lyken en lykftatien. Dit is eene gepafte en geloofwaardige wêerlegging, van hetgeen Mevr. de Monïague nopens de eerfte had gezegd. By deze gelegenheid zo wel, als by de huweJyken, befchryft hy de menigvuldige ongeregeldheden omtrent de welluft, welke by de Mahomedaanen in zwang gaan. By de be-raavenisfen plaatft hy 't bericht van eenige reizigers, welke beweerden, dat de vrouwen en dochters daarby niet tegenwoordig waren, maar t'huis bleeven, om de Imams by hunne wéeromkomft te onthaalen. Maar dit is ongegrond. By gemeene lieden volgen zy op eenigen afftand , by voornaame blyven zy t' huis. De Turkfche vrouwen hebben , buiten dat, doorgaans , met het onthaalen der vremden, en dus ook der Imam , niets te doen. Het vierde Hoofd. eindigt met de kunften en weetenfehappen.' Na dat hy hunne onbefchaafdheid in het algemeen heeft opgemerkt, en den Graaf Boulainviloers weerlegd; zo meldt hy, hoe het 'er thans omtrent uitziet, en merkt, doch zonder zyne borgen te noemen, aan, dat zekere

hifto.

Sluiten