is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge des Turkschen ryks [...] in de laatste helft der agttiende eeuwe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN, enz.

44 ï

vuldigc bezigheden, niet kan doen. Dezen poR bekleeden, gemeenlyk, perzoonen van verdienfte en deugd, welke in ftaat zyn, den Groot Vifier een goeden raad te geeven.

Wanneer de Groot Vifier den vreemden Gezandten en Minifters gehoor verleent; dan zit hy alleen in den hoek van den Sofa; aan de linke zyde,naaft hem Raat de Kjctchuda,en aan de regte zyde de Reis-Efendy. De vreemde Gezandt plaatft zig op een Roel zonder leuning, regt tegen over den Vifier. Maar heeft men Gehoor, of in het Keizerlyk Tuighuis, of in een Keizerlyk Paleis aan het Kanaal der zwarte Zee; dan is de Kjetchuda niet tegenwoordig, om dat' of de Vifier, of hy, noodwendig, altoos te Conftantinopel moeten wezen.

Trekt de Vifier ten oorlog; dan volgt die hem niet alleen, maar ook alle MiniRers der Secretary en Cancellary , en men neemt zelfs de fchriftcn daarvan mede naar het leger. Hoewel dc ondervinding van het verlies derzelve, by de vlugt na de belegering van IVenen, de Torken van de dwaasheid dezer gewoonte moeft hebben overtuigd; zy hebben het egter, tot nu toe, nog niet nagelaaten. Wanneer de Vifier op marfch gaaf, dan blyft flegts zyn Stadhouder 'te Conftantinopel, doch welke alleen eene fchynmagt heeft. Want, dewyl alle regifters in het leger zyn, zo kan hy nergens over beEe $ flis-