Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDERYKKAMERS* « 497

en Dichtkunde opgebouwd , en den grond gelegd hebben tot 't Kederlandfche Tooneel: eindelyk weet Gy , dat dezelven langzaamer hand in verval zyn geraakt na de Hervorming; doch toen , niet meer kunnende fmaalen op de Monniken, naar eene andere doffe moesten omzien, en die vonden in de flegte Zeden, welke zy met jokkerny aanvielen ter befchaavinge des gemeeneri volks. Nu zyn zodanige .Kamers en haare Spelen vergeeten , en zelfs aan veelen geheel onbekend. Dan onlangs , ik meen , den zestienden van Louwmaand des jaars 1786, heeft de aloude Kamer van Rhetorica, of Rederyk-kamer te Gouda , de Goudsbloeme gefieeten onder de zinfpreuk Uit jongfte hegreepw\ welke in den jaare 1437 opgerigt, en federt nooit geheel vervallen was, zich door de overgebleeven' Leden en gunltige beftelling der Regeering herfteld, niet om de oude Spelen te hervatten, maar om zich ouderling en anderen door Taal- en Dichtkunde te oefenen. Het zou gelukkig weezen , dat de Geleerde Maatfchappyen van ons Vaderland, zeker te talryk, te veel gefcheiden, en nu door beiden elkanderen nadeelig, zich vereenigden , gelyk ook de veelvuldige Dichtkundige Genootfchappen , om te zamen te arbeiden , en den Vaderlande meer nuttig te worden, dan zy thans zyn. Men herltelle dan de oude Rederykkamers , gelyk Gouda gedaan heeft ; men beIi vor«

Sluiten