Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20Ö BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

zin van begeeren, tot het geene wij daar van in de tweede en derde Afdeelingen van dit Handboekje voordroegen Het lag den grond van die Staats-regeering, die wij aldaar omftandig opgegeeven hebben, en die bij Vrienden en Vijanden gehouden is, als eene van de voornaamfte middelen in de hand der Voorzienigheid , tot 's Lands ouden roem en luister. Het werd door Graaf Jan van Nasfau het allereerst, en daarnaa door alle de aanwezcnde Afgevaardigden geteekcnd; v=rfcheidene Gewesten en Steden traden 'er in volgenden tijd toe; ook Prins Willem draalde niet langer, dan tot den derden Meij deszelfden jaars, toen hij de aanneeming der Unie opentlijk bekend maakte.

Zulk eene vrijwillige, en welingerichte verbindtenis, tusfehen VII aan elkander grende Provinciën, baarde niet weinig op'ziens bij de overige Gewesten: het wierp de Gentfche bevrediging, die reeds fints eenen geruimen tijd op losfe fchroeven ftond, bij veelen , geheel in duigen; en maakte de fcheuring eerlange volkomen, daar de meesten zich onder de befcherming van Parm*

be-

Sluiten