Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

vlogen, bereid en genegen, om in allen opzichte aan hunne wenfchen en begeerten; te voldoen. Dit werk in Utrecht onderno- ■ men, (alwaar het reeds eene geheele fcheuring in de Staatsvergadering veroorzaakt i had,) vondt in alle plaatfen bewonderaars: en voorftanders, en maakte het jaar 1787.,; in veele opzichten hoogst merkwaardig, het 1 welk ons in eenige gevallen te vermelden (laar,

Naauwlijks had hetzelve zijnen aanvang\ genomen, of de Vroedfchap der Stad Haar- • lem, gaf aan hunne Gedeputeerden ter dag* ■ vaart eenen Heiligen last, om ter Vergade-' ring van Holland een Tweeledig voorftel te i doen, dat een algemeen opzien, baarde, en 1 hier in beftond. Vooreerst : „ dat ter vol- \ „ doening aan een vorig genomen befluit, mogt 1 5, voortgang gemaakt voorden, met het onder- •

zoek der paaien van de uitvoerende Macht ■ ,, des Stadhouders, als Capitein Generaal en 1

Admiraal, en het ontwerpen der Bericht.- < j, fchriften van dc wijze zvaarop in het ver- ■

volg die Posten zonden behoren waargeno- 1 ,, men te worden. Wat de zaak betrof: deze we;dc ais vtl.iongcn aangemerkt, het kwam

'er

Sluiten