is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï 795-

Den 5 Maart.

C 108 )

Is gehoord het Rapport van de Heeren] Hun Edele Mog. Gecommitteerden in het minder getal, met Commisfarisfen uit het Collegie der Heeren Gedeputeerden en uit 'sLands Reekenkamër,den inhoud van voorfchreeve Misfive en Petitie geëxamineerd hebbende ter Vergaderinge uitgebragt, en daar by overwogen zynde de dringende reederten door Hun Ploog Mog. in gedagte Misfive aange voerd, mitsgaders de noodzaaklykheid die 'er gevonden word, en dat het belang der goede Ingezeetenen zulks abfolut vorderde, goegevonden en verftaan, de Heeren dezer Provintie Gecommitteerd ter Generaliteit te authorifeeren en te gelasten zoo als dezelve geauthorifeerd en gelast worden by deeze, indien geene verminderinge van het gevraagde, door het doen van Repfa?fentatien te verkrygen zal zyn, des noods in de voorfz. Petitié zoo als dezelve is gefchjgd, namens Hun Ed. Mog. te confenteeren, en aan te neemeiröc Quote deezer Provincie ter fommevvan neegen maal honderd én agt en tagtig duizend drie honderd en drie en dertig guldens, zes Huivers en agt penningen ten Comptoire Generaal van de Unie te fourneeren in twee gelyke termynen, het eerfte direct, en het tweede zoo ras immers doenlyk zal zyn, met by voeging dat Hun Edele Mog. zig buiten ftaat bevinden, om in eens die fomme aan te brengen, nadien hunne Comptoiren zo veel penningen niet kunnen opleeveren, en Hun Edele Mog. tans geen erediet hebben, om by weege van Negociatie eenig geld te bekomen, waaruit Hun Hoog Mog. ligtelyk zullen kunnen opmaken, dat het voor deeze Provincie ondoenlyk is, om aan het verdere verzoek totopfchot voor andere Provinciën te beantwoorden, terwyl Plun Edele Mpg. wyders genoegen neemen in de verklaaring van non prasjudicie of confequentie, zoo als die vervat is, in Hun Hoog Mog. Refolutie de dato als boven, en verkJaaren dezelve te accepteeren.

En zal Extract deezes aan welgemelde Heeren Gecommitteerden ter Generaliteit worden gezonden, om hun daar na te gedragen.

Aldus gerefolveerd op het Landfchaps Huis den 5 February I?95-

(Onderftond)

Accordeerd met voorfz. Boek. In kennisfe van my, (Getekent)

A. y. van Sminia.'

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat Copie Van de voorfchreeve Refolutie gezonden zal worden aan den Raad van Staaten om te itrekken tot derzelver narigtinge.

En worden de Heeren Gedeputeerden van de Provinciën, welke in de voorfchreeve Petitie nog niet hebben gecönfenteèrd,. mits deze verzogt de confenten van de Heeren Staaten hunne Principalen dien aangaande mgelyks te willen uitwerken, en alhier ter Vergaderinge inbrengen. Waar op gerefolveerd is, dit ftuk te ftellen in handen van het Committé