is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i/95'

Den 18 Maart.

C 448 )

recht eifchen, zynde zulks tot nog toe altyd voor Schepenen van Heusden gefchied.

a Om aan te ftellen een Perfoon tot Dykgraaf van den Ho4^cn l\tedvk 'sLands van Heusden, ook van de Drongelfbte S/k, en Maasgraaf der oude Maafe, en het geene vtdef dtyd aan dat Ampt behoord heeft; waar toe wy U zouden voortellen den Burger Mr, Joannes Francos Leemans! binnen onze Stad en dus in het middenpunt van voorfz. Ringdyk woonachtig. En eindeiyk,

5. Om in het Collegie van Heemraden van den zeiven Hogen Maasdyk ten fpoedigften eene verandering te maaken, dewyl veele dier Leeden het vertrouwen onzer Burgery en van elk weldenkend Mensch verlooren hebben en het eer, ter in de ongelukkige omftandigheid waar 111 wy ons bevinden ten hoogtten noodzakelyk is dat daar m braave en kundige Vaderlanders geplaatst worden.

Tn verwaetine dat Gylieden aan dit ons verzoek wel zult willen vo^en bellen wy Ulieden in de befcherming des aller hoogften en teekenen ons na toewenfchmg van, ^ ^ Bmderfchapi

Heusden (Onderftond) den 16 Maart Uwe Medeburgers

I795# De Regeering der Stad

Het eerfte Heusden, Jaar der Ba- (Lager ftond)

taaffcheVry- üit naam van

heid. dezelve,

('Getekend) A. Poelman. Secretaris.

Waar op na rype deliberatie is goedgevonden en gedecreteerd. ! Het Ampt van Drosfaard en Dykgraaf over Stad en Lan¬

de van Heusden zo als het zelve tot nu toe beftaan W geheel en al te vernietigen. ft 2 Te approbeeren de aanftelling van den Burger Johan n

bert Rietvelt tot publiquen Aanklager der Stad Heusden. o Tot Drosfaard van den Lande van Heusden, me,f

- Vlymen daar onder begreepen, aan te ftellen den £urö Johan Hubert Rietvelt, wonende te Heusden. 4. J Tot Dykgraaf van den Hoogen Maasdyk s^and * Heusden en het geene verder van ouds tot dat Ampt *. der heeft behoort, aan te ftellen den Burger Mr. JoaU» Francois Leemans woonende te Heusden En voor het overige de propofitie in gemelde Misüve vervat te ho«

den in deliberatie. , Regeering va»

Kn zal Exrraél dezes gezonden woraen aan de Kegeerwg^