Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795 Den 2 o Maart.

C Si* )

rancie aan den Lande, zich beklagende over de non betaling tel hier toe; breeder hier na volgende:

VRYHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP

Den Burger Jean Hof en, aan de Reprefentanten van Holland. Reprefentanten der Bataven en Volkeren van Holland'

G eve met verfchuldigde eerbied te kennen, na dat ik circa een half jaar met myne Familie, uit vrees van Bombardement, onze Stad van Breda heb verlaten, te meer, daar alle onze Magistraats perfoonen die hadden ontruimd, en om my niet verder onder onze vorige Militaire dwingelandy-te doen zuchten, zo ben ik de eerste, reize, den 7de van Pluviofe, met den Burger Jean Baptist le Maire, als Aide d&Champs van den Generaal le Maire, Generaal van de derde Divifie derNoordlyke Armée, binnen, en ook uit de Stad gereden, en weder alleen den 9 dito binnen gereden, brij alzo den Generaal Biondeau aan het Huis van Gerrit Willem Motman, in onze Stad met zyn entrée te gaan verwelkomen, terwyl ik met deeze Generaal in zeer vriendelyke kennis was, en 'ten tyde dat de Generaal Biondeau zyn Hoofd-Quartier te Zevenbergen ophield, ik dagelyks by zyn Ed. aan het Hoofd-Quartier heb Woupeerd, dat voornoemde Generaal my den gewiiligen last had opgelegd, om de twaalf genoomen Schepen, aan de Roode Vaart geladen zynde , met Kanon en Oorlogs-Amunitie , om dezelve te ontladen , aan my de directie hier toe by fchriftelyke order geauthorifeerd, en was door den Generaal le Maire, Generaal Biondeau en den Oorlogs Commisfaris Dambien ondertekend ; vervolgens ben ik den 11 Pluviofe met het Guarnifoen van de eene en onverdeelbaare Franfche Republicq met myne Familie binnen gereden en gebleeven , en tusfehen beide voor den dienst der beide Repubiicquen eeniv ge dagen 'er uit geweest, als ook voor het werk en orders te expedieeren, tot het ontlasten der gemmindeerde Landen, vermits de Waterwerken kennende , omme den Dyk of Dam in dc Rivier de Mark leggende tusfehen den Ouden Bosch en Stand daar buiten» doen op te graven, en dat op order van voornoemde Generaals, hebbende ook de maand van vooren des morgens om vyf uuren op de Leur, alwaar ik met myne Familie was logerend, met den Generaal Biondeau aldaar gebeiöigneerd, en als toen den 7 Nivofe, den Generaal met zyne Brigade verzeld tot aan het Swaitemburgfche Veer, en zyn aldaar zo lang gebleven, tot dat zyne Brigade en al de Amunitie over het Ys aan dat Veer was gepasfeerd, en hebbe denzelven daags daar 11a in Zevenbergen wezen Complimenteeren, en daags daar na in den Ouden Bosch by den Generaal der Divifie le Maire, met wien ik correspondentie in alle die vroegere dagen heb gehouden. En terwyl ik thans een weinig tyds kan voor-my zelfs appliceeren, vind ik my verplicht, om aan de Reprèfünninten \ au deHollandfche Republicq , eene kleine ichè>> v;r..i tèfcm onderdrukking *'" ' 39f Sm" y - '•/'"'■•• - aan

Sluiten