is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C l77 )

ne posten in den fchoot der Burgery hadden neergeiegt, uitgezondert twee Scheepenen, welken daar op door de Gemeente waaren geremoveert, en de Schout, benevens de andere Scheepenen op nieuws aangefteld geworden; dan dat zy op den 2 deezer, door twee Gecommitteerdens van 't verëenigt Committé van Omwenteling, niet tegenftaandc hun protest,insgelyks waren afgezeten andere perfoonen aangefteld; vragende gemelde Municipaliteit hoe zig daar integedraagen.

Waarop goedgevonden is dezelve Misfive by appoinétement te ftellen in banden van het Committé tot Voorlichting en Beftiering der Remotien cn Regeeringsaanftellingen om advis, met terugzending derzeive.

Jj>ene Misfive van de Municipaliteit van Oost-Ysfelmonde, van den 7 deezer, houdende derzelver beklag, dat hangende de deliberatien dee- ( zer Vergadering, op derzelver voordragt van 12 February laatstleden, c< de Regeering aldaar door twee Gecommitteerdens van het Committé Revolutionair wederom was veranderd; en verzoek, dat tot zo lange als het zy door deze Vergadering of van wegen dezelve, omtrent de op 12 February aldaar aangeftelde Municipaliteit nadere befchikkingen zullen zyn gemaakt, niemand buiten haar eenig Municipaal gezag of Jurisdictie zal mogen uitoeftenen.

Waarop goedgevonden is, dezelve Misfive by appoinétement te ftellen in handen van het Committé tot Voorlichting en Beftiering der Remotien en Regeeringsaanftellingen om advis, met terugzending derzelve.

E ene Misfive van de Municipaliteit van Giesfen Nieuwkerk, in dato den 1 deezer, houdende kennisgeving, dat door het Volk tot pro- ( vifioneelen Baiiiiuw is aangefteld, de Burger Anthony Florsman.

Waarop goedgevonden is, den gemelden A. Horsman te approbeeren ; waar van aan de voorfz. Municipaliteit kennis zal worden gegeven, met toezending van het Decreet ten dien opzigte den 12 Maart deezes Jaars genomen.

"J^ene Misfive van de Municipaliteit van Nederflingeland, in dato 1 deezer, waar by kennis geeven, dat door het Volk tot provifioneelen Bail-1 liuw aldaar was aangefteld de Burger Cornelis Vonk. I*

Waarop goedgevonden is den gemelden C. Vonk te approbeeren; waarvan aan de voorfz. Municipaliteit kennis zal worden gegeven; met toezending van het Decreet ten dien opzigte den 12 Maart deezes Jaars genomen.

Yy

Pen 1 o April.

Misfive van )ost- Tsftlmon- " e.

Misfive van riesfen Nieuwerk.

Misfive'yan tederflingemd.