is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven ar ^r?7.

j8e# Mamman yan Zuïdholland.

Burgery van Zeeierineer.

Van Lom* em reftitutievan uitfchot voor zyn 'Bmsfaaras<Ambt.

- «v wö »A"jr>\\Ait i

Wieringen^ 4>yer Vivres.

(448 3

Ontvangen een Misfive van A. Hoynck van Papendrecht uit Dordrecht den 20 dezer, waar by,als Bailluw van Zuidholland kennis geef, dat de Burger Pieter Trouwborst, Mansman in den Hove en hooge Vierfchaar van Zuid holland, voor dien post ten zei ven dage had bedankt, cn vervolgens preichteerd een Nominatie vaii drie perfoonen, ten fine van eieciie'van één'uit dezelve ter fupplctic van dc vacature.

Waarop goedgevonden is uit het voorgeflaagen drietal tot een Mansman in den Hove en hooge Vierfchaar van Zuidholland, door den afffand van Pieter Trouwborst vacant, by deeze aan te if ellen den Burger jan Pleyfier.

Waar van aan den voörlz. Bailluw kennis zal Worden gegeeven M den nieuw aangeflelden te beëedigen en inftalleercn.

JJet Committé tot preliminaire examinatie der Requesten eh Misfives volgens Decreeten van den 17 en 18 der voorleeden maand, heeft zig daar rnede wederom bezig gehouden, ten aanzien der navolgenden; en is mitsdien in deliberatie gebragt.

1. jf^ene Misfive van de provifioneele Munieipaliteiten van Éoetermeer en Zegwaard,in dato 18 April, met berigt, dat zy aan de aanfehryving van den dezer, binnen den bepaalden tyd van agt dagen niet kunnen voldoen ,maar den tyd hunner provifioneele aan (telling haast expireerd, als wanneer de Burgery, by het aan/lellen eener permanente Municipaliteit, zorg zal dfaagerj,dat aan den inhoud der aanfehryving worde voldaan.

Welke Misfive aangenomen is voor Notificatie.

2. J^jyene Misfive van G. van Lom, gefchreven te Gorcum, den i8.| April 1795. met bygaande Notitie van de ukgefchoten gelden by het bekomen der Ambten van Drosfaard en Dykgraaf derStad en Lande van Heusden enz. bedragende dc fomme van ƒ32 84.-17 waar voor hy,op grond der befluiten van 31 January en 6 M0 refbtutie vraagt. :

Waarop goedgevonden is de voorfz. Misfive en B'ylage appointement te ff ellen in handen van het Committé van w> nancie, om daar op een generale cynofure te maaken en te advifeeren, met terugzending.

3. J^ene Misfive van de Municipaliteit vanWieringen,van &® 15. April, met verzoek om ipoedig, en wel voor 25. dezer