Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795 Den 23 April

§

f c

"Misfive der ( Municipaliteit c van Gouda, wer c een Bylaag, over ( de Huwelyken. j

Op het af geeven van Penningen voor de Uitgeweekenen.

Nopens Rund \Vee van Wieringen.

\

( 5H )

'oond, en zulks onder zodanige precautien, als dienstig zullen worden eoordeeld.

Waarop goedgevonden is , de voorfz. Requeste by appointement te :ellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn, om daar p ten fpoedigften te dienen van confideratien en advis, met terugending der Requeste ;furcheerende ten dien einde het Decreet op eergisDren, ten opzichte van L. P. van de Spiegel genomen.

£)ntfafigen eene Misfive van de Municipaliteit der Stad Gouda, van en 22 dezer, daarby tot een geregelde order, nopens tot fblemnifeeren icr Huwelyken van Roomschgezinden, daaromtrent ten ipoedigften eluMatie verzoekende, of anders provifioneele last, om het Plan bj de Misive in werking te brengen, met zodanige verandering of verbetering 1 ds nodig mogten worden gevonden.

Waarop goedgevonden is, de voorfz. Misfive en Bylagen by appoifltenent te ftellen inhanden van de Commisfie, den 21 dezer benoemd, tot het hppediteeren van een Concept - Decreet op het fubjeét. der Huwelyken aaarin vermeld, om in hetzelve, daar van mede van deeze ftukken het nodige gebruik te maken; met terugzending teffens van de voorfz. Hukken.

p het geproponeerde door het Committé van de Uigewekenen, f na voorgaande deliberatie goedgevonden, het Committé van Financie by deeze te qualificeeren, om eene Ordonnantie ter fomma van ƒ $-oo, ten dienste der Uitgewekenen aan het Committé daar toe over te geven» en het laatstgenoemde Committé , om de fom tot dit einde te moogeü ontfangen , en dat- telkens by benodigde Penningen ten voorfz. einde een Decreet als boven zal benodigd zyn, om te kunnen dienen ten tme van het afgeven der Penningen, op de Ordonnantiën daar voor gedepecheerd. . .

En zal hier van Extract aan de voorfz. Committé's worden gezf/?' den, tot hun narigt.

X~ïct Committé van Vivres heeft Rapport gedaan der examinati:ran öe Misüve der Municipaliteit van 't Eiland Wieringen, van den 15 dee'zer, om te verneemen of dezelve Municipaliteit is ontflaagen van i;# requifitie van 't Rund-Vee, waar van dezelve aan het Committé had gezonden, met eene Misfive van den 9 Feb. pasfato, volgens BS* 'er 82 ïtuks Slachtbaar Rund-Vee wierd opgegeven, die wel her Co0, .mitté tot dus verniet had gerequireerd;doch tot voldoening aan der ^ -fche Requifitie thans nodig had, waarom j.y jpordecld, hetzelve Vee1; moeten, accepteeren, met voordragt, om door de Municipaiiteit ofr iemand anders deskundig, van hunnent wegen gewaardeerd te worden,

Sluiten