Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795 Den 24 April.

C 5*8 )

^ neyeirs.

Van Orden.

D. C. Druiveftein.

A. J. la Pierre.

C. Schuytemaker.

Lamme.

J. Verveer.

Kuyper.

Schregardus.

Van der Jagt. W. B Cappelhoff. S. J. Z. VVifelius. F. Hoyer. A. Klinkert. Sybrand Keyzer. De Wie Nz. Breebaart.

Credentiaal.

Eed door de Baill.y. Leydet

Misfive van de Zype en Ha ze Polder, nt pens de Reget ring.

Decreet in d zaak van A. Vermy, te Ou dewater.

J)e Burger Jan Verveer, op een Credentiaal van den Hoekfchen Waard, nevens den Burger Lamme, al voor gisteren geadmitteerd, heeft den gewonen Eed en die van Secretesfe, in handen van den Prefident afgelegd.

Dn

Burger Jacob van Neck, Bailluw van Leyden, heeft den Eed van zuivering en voor de Ambtenaaren in handen van den Prefident afgelegd.

Ontfangen eene Misfive uit naam der Municipaliteit van de Zype . en Hazepolde? , van'den 220 dezer, door twee Gedeputeerden aan den u, Prefident overhandigd, tot kennisgeving van het voorgevallene aldaar, . omtrent de Regeeringsbeftelling; en doende een voorftel over het 1 : c,e Art. der Publicatie van den 6 Maart dezes Jaars, betrekkelyk de DyisCollegien, breder by die Misfive gemeld.

Waarop goedgevonden is, de voorfz. Misfive by appointement te/teilen in handen van het Committé tot voorlichting en beftiering der Remotien en Regeeringsaanftellmgen, om confideratien en advis, met terugzending derzelve.

? Ontfangen eene Misfive van de Raaden in den Hove van Holland, ' van den 20 dezer houdende tot voldoening aan het Decreet dezer V er_ gadering, van den 27 der voorleden maand, derzelver confideratien cn advis, op de Requeste van A. Vermy ,'geweezen-•Burgemeester van Ou de water en wonende aldaar, houdende in fubftantie, dat hy by het aannaderen der Franfche Troupes, uit vrees voor een Bombardement, zich op den 16 Jan. dezes Jaars had begeven naar Amfteldam, dat hy aldaar ziek zynde geworden, zich niet eerder dan voor den 23 February weder naar zyn huis te Oudewater had kunnen begeven, wanneer daags daaraan ten zynen huize was gekomen Johannes Justus Montyn, provifioneele Maire der voornoemde Stad, vergezeld met,eenige Schutters, hem aanzeggende,.xlat hy Vermy,. op verzoek van een aantal Burgers, en uit hoofde van voorige onderdrukking door hem Suppliant, federt den

4r> c ji " F*

Sluiten