is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H<S )

ii Mey TTet Committé van Algemeen Welzyn brengt een Rapport aftop i795> JlJL de volgens decreet van den ie deezer in hunne handen ge-

— it^iue Misfive van de Adminiftrateurs der Goederen van den Prins

Rapport van van fjrange; zynde van den navolgenden inhoud: het Committé

van Algemeen ,^

Weizynoverde VRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Goeder n van

den Prins van fiet Committé van Algemeen pFd-

Qrange. zyn, aan de provifioneele Repr cefent anten

yan het Folk van Holland, den . i Mey 1795, het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

MEDEBURGERS!

Het heeft U, volgens decreet van den iften Mey laatstleeden behaagd, eene Misfive van de Adminiftrateurs der Goederen van den Prins van Ora :ge, re ftellen in handen van Uw Committé van Algemeen Welzyn, wei eenvoudig tot informatie, dog welks inhoud met de omftandigheden van den dag vergeleken zynde, zodanig föl dat Uw Committé de vryhtid' moet verzoeken, U daar over te mogen onderhouden.

Te weeten : voornoemde Adminiftrateurs geven te kennen, dat zy in het iekere zyn onderrigt, niet alleen dat de vervoering van vcornaame gedeeltens van het Cabinet van Naturalia van den Prins van Orange, reeds dadelyk heeft plaats gehad, als waar van reeds meer dan èen volgelaaden Vaartuig was vertrokken , terwyl 'er met de inicheeping onafgebroken wierd voortgegaan: maar dat nog daar en boven het afvragen van Inventarisfen, door or namens de Repraefentanten des Franfchen Volks alhier, aan de Kastetains v.m 't Huis in 'r Bosch, her geweezen Stadhouders Quartier en het

Oude Hof in her ISoordeinde, wegens de daar zynde Meubilen ; zoo

ook van den Directeur of Opzichter van het Cabinet Schilderyen, wegens den juisten inhoud van het zelve; -— en eindelyk het vorderen van eene Catalogus der Bibliotheek —

Dat dit alles eene gegronde vrees fchynt te verwekken, dat ook deeze Goederen zouden vervoerd, of verkogt kunnen worden.

De Adminiftrateurs vermeenen , dat deeze Goederen, even als alle anderen, aan den Prins toebehoorende, niet anders kunnen worden aangemerkt, dan als de zodanigen, waar van hy als Burger en Ingezeten in het bezit was; waar op dienvolgende zy het eerfte regt van aanfpraak hebben, welke door opgefchootene penningen, of uit andere wettige oorzaaken, zyne Crediteuren geworden zyn. Reden waarom en waarop zy verzoeken, de nodige voorziening te doen, om, indien mogelyk te verhoeden, dat van het geen van 't Narurahen Cabinet en Zeldzaamheden, van de Bibliotheek, Schf deryen, Meubilen, Paarden, Koetfen en Tuigen, zig nog hier bevindt, iets verder moge worden vervoerd, als 't welk ftrekken zoude tot kennel^ praajtiditie der wettige Crediteuren

Met nog andere verzoeken, ter materie dienende.

Uw Committé heeft niet kunnen nalaaten, dit belangryk point nogmaals onder het oog van deeze Vergadering te brengen, by welke het buiten twyffel als incontestabel zal worden aangemerkt, dat de Otditeuien van den uitgeweken Stadhouder een wezentlyk regt hebben, om de voldoening van hunne wettige prstenfien, uit de Goederen van dezen hunnen Debiteur', te vorderen, en dat deeze vordering niet ïllulbir, noen uifructutus gemaakt kan worden zonder hen, op de kennelykfte wyze te verongelyken.

Ook is het aan Uw Committé van Algemeen Welzyn, genoeg gebleeken, dar Uw voornaam doelwit, by het fequestreeren der Goederen van den gewezen Stadhouder en het dellen derzelven onder eene behoorlyke adminiftratie*