is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Juny 1795-

C 834 )

als ons wegens hunne capitulatiën of particuliere arrangementen niet compe* reerende, 0verlaaten, en een getal uitmaaken van 11483 Man, kosten jaar. lyks aan'den Lande de fomma van ƒ 6922485 :10 :9, daar de voorige Armee , gecalculeert naar het groot Rapport en Refolutie van U H. M. in dato den 7. Sept. 1792, ter fterkte van 42499 Man, zonder de Hoofd-Officieren en Staf-Tractementen, en 't Corps der Gente, welke daar niet onder beoreepen zyn, aan den Lande jaarlyksch kostte de fomma van ƒ 8 246065:18:4Deeze uitwinste wordt nog vermeerdert: r. door de fomma van ƒ 308834:16:12 voor fervice Gelden, welke door deeze inrichting geheel komen te vervallen, en nog meer door het vervallen van alle Gouverneurs, Commandeurs, en Groot-Majors Traétementen niet alleen, maat voomaamelyk door het ten voordeele van de voor den Lande te verpagtene Graazingen, en andere Emolumenten, welke 't grootfte deel hunner revenuen uitmaakte, en waar door nu in het' vervolg de onderhoud van 's Lands Vestingwerken voor 't grootfte gedeelte kan worden gevonden ; ook is in deezen geen gering Artikel de geduuripe Toelagen, welke by de minfte ongelegenheid, en nog in de laatfte jaaren tot nu toe altoos heeft plaats gehad, welke toelagen fomtyds ia, doch vervolgens 6 ftuivers des weeks geweest zyn, en over de geheele Armée eene aanzienlyke fomme beliepen, hetwelk hier mede ten eenenmaale ophoudt, en te minder noodzaaklyk is, wyl er, zoo veel 's Lands dienst maar eenigszins kan lyden, vaste Guarnifoenen, ten minfien vaste Diftriéten kunnen worden aangeweezen, waar door mede eene groote fomme van Transportgelden voor den Lande befpaard wordt, zonder nog te fpreeken van de fommen, welke veelmaalen tot foutien der Capiteinen zyn verftrekt, zoo als nog laatftelyk in den jaare 1788. heeft plaats gehad, en zekerlyk meermaalen zouden moeten plaats hebben, wierd hier in niet efficacieus voorzien,

Zonder van nog andere mindere Posten te fpreeken, welke op den Extraordinaris Staat van Oorlog gevonden worden, en hier door mede zullen komen te vervallen. ... , .M

Hoe aanzienlyk nu ook deeze daadelyke bezuiniging mag zyn , hadden wy wel gewenscht, dezelve te kunneH vergrooten, dan, Hoog Mog. Heeren' hieromtrent hebben wy gemeend ons te moeten houden aan Uw R M. Proclamatie in dato den 27. February deezes jaars, alwaar de volgende woorden gevonden worden:

„ Gy zult, zoo ras de Armée hervormd en op beter voet gebragt is, he„ ter gekleed en gevoed worden."

En wy zullen u by gelegenheid deezer hervorming al aandoe* door „ daaden trachten te overtuigen, dat het geen wy u omtrent uwe fcevorde-

ring in woorden verklaard hebben, geene ydele klanken zyn." ' Deeze fterke belofte van de wettige Reprsefentanten eener vryeftePubl'ek> ftrekt ons in deezen tot eene wet, de verbetering in traéfernenten en kleeding der Militairen vordert noodwendig vermeerdering van uitgaaven, deeze verbetering van hun lot hebben wy vermeend, minder re moeten daar ftellen in hunne (te weeten de gemeene Militairen) Traélementen, welke voor de Soldaaten 's weekelyks maar met eene ftuiver, en de andere na rato hunner graaden en vooronderftelde bekwaamheden vermeerderen, maar voornamefvk daar op gezien, dat niet wederom als voormaals met zulke enorme fchulden worden belanden, 't welk de ondervinding leert, dat een Militair mismoedig maakt, en tot defertie noopt. £ • -

Wy hebben derhalven de Corpfen verpligt, hun boven de lractementen, en ordinaire Monteeringftukken, jaarlyks vry en onbezwaard te leeveren, twee Hembden, twee paar Schoenen, eene Kiel, en andere kleine noodwendigheden, welke hem hoogstnoodzaakelyk zyn, en waarvan het Tarief by het Oeconomie- Reglement en Bylaage fub Litt. F. is opgegeeven, zynde zy dus niet verpligt, iets van hunne Leeninge of Loonwagten aftegeeven, als voor kleine reparatiè'n.

Deeze noodwendigheden maar bereekend op elf a twaalf Guldens pet Man jaarlyks, het na rato verhooging van de Tracfementen der Officieren