is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *35 )

tn Onder-Officieren, en 't niet geeven van Regimenten of Compagnien aan

de Hoofden is de waare reden van de vergrooting der Somma.

Het zal onnoodig zyn, daar omtrend met U Hoog Mog. in nader detail te treeden, wyl noodwendig by eene generaale reforme de exteerende abuizen moeten worden weggenoomen , zal het eene reforme genoemd worden, durvende wy verder, en nogmaals by herhaaling verklaaren, dit Plan aan net oordeel van U Hoog Mog. en deskundigen , als het best gefchikt, hoewel niet misfchien van fauten ontbloot te durven voorleggen.

Hier mede zouden wy kunnen eindigen, was het niet, dat wy ons genoodzaakt vonden, aan U Hoog Mog. te moeten voordraagen, dat door de vermindering der Armée veele oude, en fommige zeer braave Officieren, en Onder - Officieren, welke wegens hunne jaaren, en lange diensten, of door het bykoomen van onze Bataarfche Medeburgers, en Verlosfers, en de Officieren in J/S/- gedimitteerd, niet kunnen worden geplaatst tot het bekoo» men van een middelmaatig penfioen, aan te beveelen, en zulks wel als U Hoog Mog. zulks mogte behaagen, op den voet, welke daar op reeds voormaals, en nog laatst in den jaare 1792. is beraamt, het welk niet zeer bezwaarend voor den Lande zal zyn, wyl een getal van 7 k 800. reeds hunne dimisfiën genoomen hebben, en dus in geene aanmerking koomen, moetende deeze fomme als eene Lyfrente, welke jaarlyks verminderd, worden btfehouwd, en waardoor deeze anders ongelukkigen, aan wien de natuur door hunne jaaren de kragten weigert, hun Vaderland langer te kunnen dienen, of anderen met Vrouwen en Kinderen bezwaard, en om bovengemelde redenen niet kunnende worden geëmployeerd, van brood worden voorzien, en voor haare diensten beloond.

Mede liaan wy voor de oude en overcompleete Onder- Officieren voor een weekelyks gagement van 50 Huivers; en voor oude of verminkte Sol<jaaten, dewelke iiiet meer in Raat zyn hunne kost te verdienen, een dito weekelyks gagement van 35 ft ui vers, onder conditie nogthans, dat alle deeze penfioenen , en gagementen binnen de Republiek worden genooten, en verteerd.

Al mede zouden wy aan U Hoog Mog. voorflaan, by de Provintie van Holland uittewerken, hunne 5 Compagnien Invalides te laaren uiteen gaan, met permisÜe aan alle die oude, en afgeleefde Verdeedigers van het Vaderland, om hunne nog overige dagen in rust, en met behoud van hun Tractement te mogen doorbrengen , waardoor wederom eene aanzienlyke fom, welke voor hunne kleeding moet worden geimpendeerd, word uitgewonnen, zonder dat 's Lands dienst daar by eenigzints komt te lyden.

Ook moeten wy infteeren tot het bekoomen van permighe, en order, om het voor den Lande overneemen der Compagnien met derzelver fchulden, welke eene volftrekre eigendom der tegenwoordige Capiteinen Zyn, en altoos, in mt geval o. k , door den Opvolger heeft moeten worden betaald, met dat effect, dat daar door direaelyk in fchulden getaakten , waar uit veele zHi zelden wisten te redden, deeze Compagnien nu met hunne geheele Huishouchns, Gevveeren en Wapenen in eigendom aan den Lande koomende, vinden wy ons verpligt, aan de billykheid hulde doende, en zonder welke de zoo hoogstnood'zaakélyke Organifatie niet zoude kunnen gelchieden, zulks aan U Hoog Mog. te moeten advifeeren. . • •

Eindelyk voegen wy hier by een Oeconomie-Reglement voor de Armee van den Staat, opgefteld en bereekend na *t voorgeftelde Plan fub Litt. G. i En een Voorftel , waarna de'Vacatures in tyd vervolg zouden dienen te worden vervult, het welk zoo is ingericht, dat de hoogstnoodige Ambitie daar doorwande gemaakt, en onderhouden worden, en de vreeze.voor braave op hun pligt pasfende Officieren en Onder - Officieren van voorbygegaan te worden is afgefneeden, daar -in tegendeel ook andere, welke minder ambitie voor hun beroep hebben, en zich niet wel gedraagen, kunnen worden gepasfeert, volgens Bylaage fub Litt. A. Hier mede, Hoog Mogende Heeren! vermeenen wy ons wederom van

Bbbbbbbbbb deeze

t* Jury