is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 1 ,u , Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, dé voorn. Misfive by

appointement te ftellen in banden van bet Committé van Voorüeh-

ting, om advis met terugzending.

Eene Misfive van de Municipaliteit der Stad Muiden, houdende bericht op eene aanlchryving deezer Vergadering yan den 2 Mey laatstleeden, waar by dezelve zich zeer interesfeeren voor den Burger Schooneveld als een braaf Vaderlander, die ten onrechte door S Kruyt; D Warmhout en S. Sybes by deeze Vergadering is befchuldigd geworden.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorn. Misfive by appointement te ftellen in handen van het Committé van Voorlichting, om advis, met terugzending.

T^ene Misfive van het Ccmmitté Revolutionair te Amfterdam, van ' den 16 Juny, waar by het 2elve Committé verzoekt het antwoord dezer Vergadering op zeker Adres, waar in het zelve, eenige verzoeken had gedaan, voornaamlyk, omtrent het nemen van een guoftig befluit tot het doen van vry* Uiige offerhanden aan het Vaderland, het welk de Burgery dier Stad, na erkenning der onafhanglykheid dezer Republiek, door, en het fluiten eener Alliantie met Vrank» ryk, verwacht, infterende hm gemelde Committé daar op ten fterkfte.

Waar op, na deliberatie,'goedgevonden is, de voorfz. Misfive by appointement te Ct-dlen in handen van, het Committé yan Algemeen Welzyn, om advis,, met terugzending..

jC^ene Misfive der Municipaliteit van de ,2ype-en Hazëpolder, waar

by dezelve verzoekt door deeze Vergadering te worden onder- , fteund, in het daarftellen van eene betere directie, vermits de oude Regenten weigeren de Ingelanden tot dat einde op te robpen , blykens , de ten deezen twee geannexeerde Misfives.

Welke. Misfive'gehouden is in advis tot morgen,

Tpene Misfive van de Municipaliteit van Texel, ih dato 13 deezer maand, houdende derzelver beklag over den drukkende last der Inkwartiering, zó van Franfche Troupen, als van de telkens aankomende Franfche Officieren, die in de Logementen moeten worden gehuisvest, en aldaar reeds aanmerkelyke verteeringen gemaakt hebben , terwyl na hunne gedagten'de aldaar gevonden wordende Schans, geduurende dit Saifoen zeer gefchikt zou weezen om de Officieren en ; Gemeenen te plaatfen, zynde het Eiland voorts met 60 a 70 Canonrjiers bezwaard die van Brood en Vleesch moeten worden voorzien ; verzoekende gemelde Municipaliteit wyders,; dat die kosten niet mogen komen ten lasten van het Eiland; als mede om informatie of de? gewoone Tra&ementen der Predikanten aldaar als nog uit 'sLandsgel* den moeten worden betaald, waar toe door den Ontfanger aan den Hoofdgaarder op Texel reeds order was gegeeven.

O 00 2 Waar

13 JtiJy \ J795-

Misfive yan de Municipaliteit der Stad Muiden, nopens den Burger Schooneveld.

Mijfive van het Committé Revolutionair te Amfterdam, om befluit tot zen vrywillige öjferbande.

Miffive van. ie Municipaliteit van de Zype m Hazëpolder , iver de Releeringsform.

Miffive van de Municipaliteit van Texel , over inquartieringskosten en Predikantsbe* ■aaiing.