Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 >

Is geleezen de requeste van C. van der Ley, W. Bock, C. J. de Man M. W. van Groenewegen, Jacobus Cranendoncq en J. P. Hartz, alle Ouderlingen en Diaconen van de Walfche Gemeente binnen Delft, waarby te kennen geeven, dat zy toe hunne grootfte verwondering door de Municipaliteit van Delft zyn opgeroepen tot het afleggen van den eed, op den 9 Maart gearrefteerd, waartoe zyl. zich niet verplicht rekenen, volgends de aan de requeste geanexeerde bedenkingen, verzoekende verklaaring deezer Vergadering van hunne ongehoudenheid daartoe.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevonden en verftaan, conform de intentie deezer Vergadering, by de aanfehryving van den 8 Jüny laatstleeden zoo duidelyk gemanifesteerd, by deeze te verklaaren, dat de Kequestranten in derzelver opgeroeide qualiteiten ongehouden zyn, om den eed voor de Ambtenaaren op den 9 Maart gearrefteerd* afteleggen; zullende extract deezer aan de Kequestranten gegeeven, als mede aan de Municipaliteit van Delft gezonden worden, tot informatie en naricht.

y-yn geleezen de request en van J. de Jong en j. Gordyn jacobusz. * beide gewoond hebbende in den Haag, en van daar door de mis. handelingen in 1787 ondergaan , genoodzaakt zynde geweest die plaats te verlaaten, en de laatite zelfs met naar Frankryk te wyken , verzoekende beide met een post of bediening te worden begunftigd.

Welke beide requesten by appointement zyn £efteld in handen van de Committés van Algemeen Welzyn , van Militaire zaaken en van Fuiantie, om op dezelve verzoeken reguard te neemen.

Is geleezen de requeste van Guilhm van der Meersch, Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Holland en Zeeland, vvaarby verzoekt om even als de nieuw aangeftelde Pisefident, Raaden en Ministers van den Hove te \Vorden geëximeerd van de vierde parts korting, der zoogenaamde magere jaaren, en daar van aan hem te verkenen extract uit de Decreeten in ordinaria forma.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevonden en verftaan de voorfz. requeste by appointement te ftellen in handen van het Committé van Finantie, om confideratien en advis met terugzending.

Ts geleezen de requeste van de Leden van de Municipaliteit der Stede Beverwyk, verzoekende om breder geallegueerde redenen te moögen worden ontheft van het doen aanleggen van een nieuw Kerkhof, en dat de lyken der aldaar ftervende perföonen moogen wórden begraaven op het Kerkhof van de Gereformeerde Kerk aldaar, en daartoe te verleenen gunftige permisfie en acte in forma.

Waarop na deliberatie goedgevonden is, de voorfz. Misfive by appointement te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn , om confideratien en advis, met terugzending^

A 2 Ont-

1 jéttguvüs

Request van Ouderlingen en Diaconen van de Halfcbe Kerkte Delfty over den eed.

Request van y. de Jong en J. Gordyn Jsz. allen om een ambt.

Request van den Fiscaal van der Meersèh, om exemtie aer quintaals korting.

Request der Municipaliteit van de Beverwyk over een nieuw Kerkhof en't begraven der ly» ken.

Sluiten