Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den vorigen Oorlog met Engeland, heeft hier nimmer, voor 200 ver den Ondergeteekenden bekend is, eenig Canon hoe genaamd geposteerd geweest.

a*. Als toen zyn meerendeels één of meer Fregatten en iigte Vaartuigen, vóór, en zelfs beneden deeze Haven geftationeerd gehouden; en voorzeker indien de Fregatten, Brikken en Kotters, die gereed zyn Zee te kunnen kiezen, alhier eene goede Rhee maken konde, zoude zy gewichtige Vóór - Posten zyn in het generaal, en alzoo byzonder de Haven van Goedereede genoegzaam dekken kunnen.

Er heeft reeds eenigen tyd, zoo als weder thans, een Kotter van

14 Stukken, in deezen omtrek Post gehouden*

39. Indien men overging (field vier) Embulante Stukken Canon aan het eind der Haven, en alzoo eene Militaire Wagt aldaar te etablisfeeren, zou wel gebruik kunnen worden gemaakt van het thans ledig zynde Lazareth, dewyl dit Gebouw in alle opzichten geapproprieerd is , en de beste vereisehtens heeft, niet alléén om'voor een Wagt, maar voor Inquartienng van een aanmerkelyk getal Troupes, (des nodig wel 200 Man) met Officieren en Onder - Officieren te dienen.

Doch des onverminderd is het voorgekomen, dat dan ook dienftig waare, een klein Wagthuisje op de Buiten-Duinen te pJaatzén, daar een Seinfteng by opurechte»; en één of twee Loodslieden of ZeinWagters daarin te ftellen, om de Militaire Wagt tot onderricht te dienen, vooral wat van Scheepvaart in de Haven kwam , of die pasfeerde , en de behoorlyke Seinen , in Correspondentie met al dë anderen, te doen.

En om dat deeze Post en de Oosters Nol geen gezicht op den anderen hebben, zoude dan, om dat deeze met eikanderen ook zoude kunnen Correspondeeren, een dito Sein-wagt gefteld, en Lootslieden tot Sein-wagters geplaatst dienen, alwaar in vorigen Oorlog de derde of laatfte Battery agter Zeezigt gelegen heeft.

Nota: Byaldien nodig geoordeeld wïerd, dat nog meerder Batteryen langs de Noordkant van Goedereede, moesten worden geëtablisfeerd, zoude voorzeker deeze plaats, alwaar gedecideerd de binnenkomende Schepen het ailernaauwfte de Wal pasfeeren moeten , boven alle andere Plaatzen alhier, en dus ook boven die aan gemelde Haven, de voorkeur verdienen.

Hier mede, rakende de Seinen, meent men dan, wanneer ook een paar Sein-wagters waren geplaatst, in het Wagthuis tegen de Springert, dat nog geheel onbezet is, dan van de Haven van Goederecde al, lang; de Kust Zeewaards, tot aan de Zuid.zyde tegen de Battery am de kleine Staart, genoegzame waakzaamheid konde plaats hebben.

4°. De namen van de thans geëtablisfeerd, en bezet zynde Batteryen*

zyn:

Als aan de Noordzyde van het Eiland: ip. De Battery aan de Ooster-Nol, gemonteerd met

6 Yzeren Stukken Canon a 36 a°. De Wester - Nol bezet met

9 Dito Stukken k 36 fS.

1 Metaal Canon k 6

1 Dito . . a 3 fê,

Q4 Aai

ó Augustus

Sluiten