Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»ge betaling-zoude worden gedaan, cp den voet, als dan met den uEranfchen Agent nader te bepalen, echter zoo en niet anders dan dat ~ «he fomme door hun Hoog Mogende zoude uitgefchoten, en naderhand met het Franfche Gouvernement verrekend worden; als mede dat alle mogelyke d;voirenby denzelven dienden te worden aangewend , dat alle zoodanige Manfchappen en Paarden dewelke niet dadelyk tot de vyf en twintig duizend Man bohorende zyn, ten fpoedigften mogen worden weggezonden.

Voorts aangaande de Misfive van den Commisfairè Malus, is goedgevonden dezelve in maniere als volgt te refcribeeren :

GELYJCHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP. BURGERS REPRESENTANTEN!

Jn banden van het Cjmmitté Militair zyn confecutivelyk gefteld drie byzondere ftukken, waaromtrent hetzelve, als hoofdzakelyk uit eenerlei bezwaaren voorspruitende, gcneralyk dezelfde confideratien en advis aan deeze Vergadering zoude kunnen fuppediteeren, en wel:

Eme Nota van den Chargé ^Affaires van Frankryk Pinfot, aan hun Hiog Meende, dewelke door de Gedeputeerdens deezer Provintie is overgenomen: rakende de üallingen en de verzorging der Paarden, efeentlyk niet tot de Arméjbehorende, doch echter onderhouden dienden te worden, zoo lange dezelve zich nog in deeze Landen mogten ophouden.

z°. Een Brief van den Commisfairè Ordonnateur en Chef Malus, zich beklagende dat de Municipaliteit van Rotterdam Logement geweigerd had aai een Garde Magazin de 1'Hópital, en verzoekende hierin voorziening.

En 3°. E.ne langwylige Misfive van den Conducteur en Chef des Transports Mih a res Brun la Fond, met verzoek van wederom Bons te willen uitgeevep, ten einde de Wagenknegts die zich nog hier bevinden, en dewelke niet tot de Armée behoren niet betaald worden, zich van het nodige zuude kunnen voorzien.

Alle deeze klagten rouleeren over het onderhoud der Manfchappen en Paarden, vermits dezelve niet onder de vyf en twintig duizend Man, die voor deeze Republiek van Frankryk ayn overgenomen, behoren, geene b.-taling van die Gouvernement geverfd kan worden, en dewelke echter, het zy uit hoofde der transporteering van Paarden , dewelke voor rekening zyn ©pgekogt en na Frankryk moeten worden vervoeg het zy om andere redenen, zien nog alhier en wel voornamentlyk te Woerden, Rotterdam en Leyden oniiouden.

Hoe zeer uw Committé wel begrypt, dat alle deeze Lieden voor den flenst van het Land alleen niet nodig, maar voor de rust en het beftaan dor Ingezetenen zeik zeer fchadelyk zyn, is het echter zeker dat men dezelve niet van gebrek kan laten vergaan, en dus hun, daar zy voor Asüg* naatèh ïnets meerdèr kunnen bekomen, om erger voortekomen, op de eene of andere wyze van het nodige dient te voorzien: en het is daarom dat u Commrté van'oordeel zoude zyil, dat aan de Gedeputeerdens ter Generalijn behoorde gelast te worden, het by hun Hoog Mogende daar heen te cl hgeeren, dat van wegens dezelve, met den Chargé d'Affaires Pinfot, of daar het anderz.nts mogt behoren, eene fchikking wierde gemaakt, volgens welke yan wegens hun Hoog Mogende aan alle dusdanige Lieden in framchen dienst zynde, doch niet tot de betaling der vyf en twintig dui-

Qqqqqq a Zend

2£ AtigüllUS

Sluiten