is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- • ( 449 )

Is gelezen de Requeste van Mr.'Willem Gcrrrt Dedel , Salomonsz., en Mr. Jan Wolters van de Poll, beide woonende^ tc Amfterdam, in qualiteit als by appoinctement van den Provifioneelen Raad der Gemeente van Leyden, in dato 18. Augustus 1795. aangefteld tot Curateurcn over den Perfoon én Goederen van Salomon Dedel, mitsgaders Sara Maria vari- de Poll, Huisvrouw van voormelden Salomon Dedel, als by het opgemeld appoinctement gequalifieeerd, om, geduurende de ongefteldheid en andere omftandigheden van haren voorn. Man, haar eigen perfoon te repraefenteeren , cn haar regt en belangens waarteneemen, alsmede om nopens den Boedel en de Goederen van haren gemelden Man, met asfiftentie, kennis en overleg van de boven aangeftelde Curateuren de nodige adminiftratie te exerceeren, waarby, om geallegueerdé redenen, met exhibitie der brieven van voorfchryving van voorfz. Proviiioneelen Raad van Leyden, verzoeken, dat de Vergadering hen Supplianten in haare voorfz. qualiteit en relatie, met betrekking tot den eerften termyn der geforceerde Geldnegotiatie gelieve te verklaaren diligent , met refolutie of appoinctement daarvan in forma.

Waarop, na deliberatie, goedgevonden is, de voorfz. Requeste en Misüve, by appoinétement, te ftellen in handen van het Committé van Finantie, om advis, met terugzending, en intusfchen de Supplianten te verklaaren voor diligent.

Is gelezen eene Misfive van Gecommitteerden dér Sociëteit van den Haage, dato heeden, verzoekende het goedvinden deezer Vergadering-, over eene bedenking die by hun is opgekomen, en in de voorfz. Misfive gedetailleerd. '

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, voorfz .Misfive te ftellen, by appoinctement, in handen van de Praefident en Raaden van den Hove van Holland en Zeely , om te examineeren, en de Vergadering te dienen van corifideinden en advis, met terugzending derzelve.

Is ■.■■geleezen eene Misfive van Curatoren van 's Lands Univerficeix ;te. Leyden, den 21. deezer, behelzende, dat by hun in nadere overweeging.genoomen zynde, het Adres van het Committé yan algemeen Welzyn, over de zoogenaamde Staaten of Binnenwacht, en om geallegueerdé redenen, verzoekende, dat de vooifz. Binnenwacht,. zoo als dezelve thans geconftitueerd. is, geheel en: al ten kosten van. den Lande behoord te. worden aangehouden, ten waare het deeze Vergadering, om in dit ftuk eenige Epargues daar te ftellen, liever goedvonden, ten dienfte der Univerfiteit eene nieuwe Wacht te creëeren, van een Officier en 24, Man,, waarmee de zy meenen genoeg in ftaat te zyn, de Juftitie te adminiftreeren.

Hierop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het laatfte : gedeelte yam: hunlieder verzoek te accordeeren, en het Committé Militair geauthorifeérd, om de concert en met overleg van Curatoren, de voorfz. Wacht ten kosten van den Lande daar te ftellen,

Xxxxx Waar-

29 September

_ 179S'

Req. yan Air. W. G. Dedel, c. f. qq. o m diligentvei klaring in de geforceerde Geldnegotiatie.

Misfive der Sociëteit van den Haag, over zekere bedenking.

Ordre op een nieuwe Wagtte Leyden tot 's Lands kosten.