Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 O

Het Committé Militair, brengt rapport uit, op^de by ApoftiUe van den 18 deezer, in hunne handen geftelde Requeste van den Lieutenant Coionel de Grofs, commandeerende het Reciment Zwitfers van May , in Guarnifoen te Heusden, tendeerende tot verzoek om het appui deezer Vergadering, by hun Hoog Moerende of by het Bondgenootfchap te Lande, dat de twee CommsSies zig in Geertruydenberg bevindende, order mogen bekomen Sm te mScheeren na linnnen Staf te Heusden; en ten tweeden om te verzoeken dat eenige Wervers van de zevende halve Brigade welke na Heusden ?yn gezonden, na elders mogen worden

VeWaaiop, het voorn, rapport gehoord zynde, is na deliberatie goedgevonden en verftaan .conform hetzelve, de voorn Requeste aanteneemen voor notificatie.

On het voorftel van het Committé Militair, als daar toe by Misfive van den Generaal Major van Guericke ^erzogt zynde is goedgevonden en verftaan, dat de rang van de Officieren bv' de zevende halve Brigade aangefteld of nog aanteftellen zal bepaald worden, na de Acte van Anciënniteit van dienst, zoo als die in hunne laatfte Afte, Commisfie, of Militaire Post die zy bekleed hebben, vermeld is. .

Fn zal &atM<a deezer aan het Committé Militair worden ter hand 'gefteld, ten einde daar van aan den Generaal Major van Guericke kennis te geeven, en tevens te zorgen dat hier aan ftiptelyk worde voldaan.

Het Committé Militair heeft ter Vergadering voorgedraagen: dat aan hetzelve door de Commisfie tot Organifatie van de Gewaapende Burgermacht was te kennen gegeeven, dat by dezelve in confdeiatie was gekomen, om haar werk zoo veel mogelyk te befpoeken, van zes Gecommitteerdens uit haar midden naar de Gewapende Burgermachten der Hoofdlieden van de relpedive pX% en Landfchappen deezer Republiek te zenden, als twee Leden naar Zeeland en naar Bataafsch Braband; twee naar Groningen en Friesland; en twee naar Utrecht, Gelderland, OverysM en het Landfchap Drenthe; ten einde dezelven te exhorteeren nm ten fpoedigften derzelver Gedeputeerdens naar den Haag aftekenden, tot het finaal concludeeren van het geprojecteerde Plan, mits echter dat aan dezelve Gedeputeerdens van s Lands wege de dë reiskosten worden goedgedaan , welk verzoek het Comm.tte Militair vermeende te moeten appuieeren, en daar op de approbatie van de Vergadering te vraagen. VPtftaar\ Waarop, gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verftaan, de vooriL voordragt te approbeeren , zullende mitsdien aan de voorn, zes Gecommitteerdens uit hoofde van de voorfz. reizen , dt kosten daar oP vallerde uit 's Lands Kasfe worden goedgedaan.

En zal Extrad deezes aan het Committé van Finantie gegee sven worden, met qualificade nu voor als dan op hetzelve, om df voorfz. kosten op de gen. reizen gevallen te rembourfeeren ei daar van de nodige Ordonnantie te depêcheeren. _

Gelvk mede Extraél deezes aan het Committé. Militair zal wei

Pppppp 2 oe]

Decreet tot goedmaaking uit 's Lands Kas der reiskosten, voor de Gecommitteerden uit de Gewaapende Burgermacht.

1 1

Voorflel van het Committé Militair, omtrent de bepaaling der rang yan de Officiers by de zevende halve Brigade,

20 Noyember

Rapport van Committé Militair op de Requeste van den Lieut. Col. de Grofs.

Sluiten