is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 991 )

Art. 33.

Hec Goed of de Goederen, welke tot hier toe één ongefplitst Agterleen hebben gemaakt, zullen niet mogen worden gefplitst of verdeeld, uit welke " oorzaak zulks ook zoude mogen weezen, vóór dac de daar voor te praefteeren fchadeloosftelling by onze Vergadering finaal zal zyn getauxeerd, of zal anderfincs, zoo wanneer zulks zoude mogen gefchied zyn, de tauxatie evenwel over alle dezelve Goederen of gedeeltens van Goederen in ééne masfa gefchieden, met hetzelfde effecl: als of dezelve op dien tyd nog geenfints gefpütsc of verdeeld waren geweest.

} •'. / i 34-

Zoo dra de Eigenaar van het geweezen Hoofdleen, aan onze Vergadering zal hebben gepraefenteerd de Requeste om tauxatie, hier vooren by Articul 31. gementioneerd, en dezelve Requeste door ons in handen van den Hove van Holland gefteld zynde, daar op by denzelve Hove een comparitie zal geordonneerd zyn, micsgaders hetzelve appoinctement van comparitie aan de Eigenaars van de geweezen Agterleenen zal zyn geïnfinueerd, zoo zullen dezelve Agterleenen in het geheel niec kunnen of mogen worden gealieneerd of getranfporceerd, voor dat dezelve fchavergoeding zal zyn getauxeerd.

En zal wyders een evengelyk verbod van Alienatve of Tranfport plaats grypen, zoo dikwyls, eenige termynen der fchadeloosftelling, zoodanig als dezelve by onze dispofitie op de voorgemelde Requeste zuilen worden gereguleerd, zullen weezen verfcheenen; tot dac dezelve refpective verfcheenen termynen, effeétivelyk zullen weezen voldaan.

Waarom ook door de refpective Gerechten en Secrecarisfen, zoo veel mogelyk, zal moeten worden acht gegeeven dac diergelyke nulle Tranfporcen niec komen te gefchieden.

35-

De Taxatie door ons by de dispofitie op de voorgemelde Requeste gefchied zynde, zal voor hec moncanc van dien, aan de eigenaars van hec geweezen Hoofdleen compeceeren, zo wel een perfoneel regc ceegen de perfoonen welke het geweezen agterleen, by het verfchynen van eiken termyn in ei. gendom zullen bezitten, als een reëel verband op het goed zelve even geprivilegeerd, als hier vooren by Articul 2.0. ten opzigte van het regc van verhand, hec gemeene Land op de fimpele en Hoofdleenen compeceerende, gezegd is.

3<f»

Een of meer van de termynen, waar op de betaling der fchadeloosftelling by onze dispofitie op de voorgemelde Requeste zullen weezen gereguleerd, verfcheenen zynde, zonder dat de betaling is gevolgd, zal de*eigenaar van het geweezen Hoofdleen, de eigenaars van het geweezen agterleen voor af behorelyk moeten doen incerpelleeren, om als nog het verfchuldigde binnen den tyd van drie weeken te voldoen, met offerte, om zulks binnen agt dagen begeerd wordende, en ten kosten van den geinfinueerden, te leeveren Copie authenticq van onze voorzeide dispofitie.

Des zal, indien dezelve interpellatie by infinuatie gefchied, het exploict van dezelve, ingevalle de eigenaar van het geweezen agterleen onbekend is, of wel bekend, maar niet woonagtig binnen de jurisdictie van de plaats, waar onder het goed geleegen is, als dan, byaldien de Interpellant zulks verkiesc, op dezelfde wyze mogen gefchieden, als hier vooren by Articul 21 en 23, nopens het exploict van de daar by respecüvelyk vermeide Infinuatien is voorgele hreeven.

37-

De tyd by de voorzeide interpellatie bepaald vrugteloos verloopen zynde, zal aan den eigenaar van hec geweezen Hoofdleen deswegens, zo teegens de

Sssssssssss 2 per-

9 December 1795-