Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN. xxih

eikander vergelykt, zal men vinden dat het vel minder komt teftaan,.dan men gewoonlyk voor een vel druks rekent, en minder dan ieder vel van den Nautical Almanach. Indien men daarby voegt, dat het drukken van 7 vellen byna alleen uit cyfferletters heftaande , en van nog 5 of 6 vellen, waar in zeer veel cyfferwerk voorkomt, veel meer kost dan een gelyk aantal vellen enkelen letterdruk, en dat er van dergelyke werken, als dit is, by den aanvang Hechts een klein getal exemplaren verkocht wordt, zal men rasch bemerken, dat dit weik naauwlyks voor den geftelden prys zou kunnen gegeven worden, indien het Ed. Mog Collegie ter Admiraliteit den derdenCommisfaris in de onkosten en fchaden niet gedeeltelyk te gemoet kwam. Men heeft ook niet onderfcheiden, dat het eerfte boekdeel, door ons uitgegeven , in de daad twee deelen bevat, de Almanach voor 1788, en de Verhandeling over de Lengte met eene verzameling van Tafelen: dat die verhandeling een blyvend ftuk is, dat men niet jaarlyks behoeft aan te kopen, en dat in volgende jaren afzonderlyk wordt uitgegeeven, terwyl alleen de Almanach, en dus het geringst ge» deelte van het werk, jaarlyks veranderd wordt.

Het is wel waar dat die Almanach nog iets meerder kost dan de JLrigdCcheNmttical Alrrwnach; 4och, men gelieve in acht te ncemen, dat anze ** 4 ver-

Sluiten