is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOB AANHANGZEL.

ken men overdwars boven de fluis geplaatst heeft, terwyl men onderaan een gelyfc ftuk hout plaatst, op dezelfde wyze vast gehecht, waar op de Huisdeur rust, wanneer die gefloten is. De yzere duimen gaan door de breedte heen van het ftuk hout, waar in zy geklonken zyn, en van agteren zyn zy met een fchroef of fchaar vast gemaakt, zoo dat men ze naar vooren of naar agteren kan draaijen, naar dat de vaste fluiting van de Huisdeur zulks vordert.

Het geheel van deeze Huisdeur beflaat uit in elkander gevoegde Hukken hout , die wel gelyk gemaakt zyn, en overdekt met eene dubbele Jaag hout met regte hoeken, insgelyks in elkander gezet: dezelve moet breeder zyn , dan de opening van de fluis, dat is, gelyk met derzelver geheele breedte, de buitenfle kanten daar onder gerekend. Die zyde van de deur, alwaar de planken vlak of overdwars zyn ia elkander gevoegd, moet binnenwaarts geplaatst worden, dewyl het hout op die manier zig minder uitzet, en de Huisdeur dan minder bloot gefteld is, om in wanorde te geraken , en naauwkeuriger fluit.

Om aan deeze Huisdeur meer gewicht te geven, en dezelve gemakkelyker van zig zelve, en door haare zwaarte, te doen fluiten, voegt men 'er van weerskanten een zwaar Huk hout by, het welk

men