Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

til» NIEUWE NEDERLANDSCBE

Am- :

stkl-

puu

Nego"lialieVan Z~ ven Mn liocnen,

0

en het uitgegevetie Bankgeld nu en voor aljoo? in volle waarde te houden, door 't moncanc van st zelve Bankgeld, conform de oorfpronglyke inrichting der Wisfelbank, met een Agio van + % 5 pCt. gelyk te ftellen aan 't effective numeraire, of de intrinfique waarde van de gemunte • en ongemunte Gouden en Zilveren Speciën, Sta." ven en Baren, die zich in dezelve Bank bevinden of bevinden zullen in ,der tyd; en dezelve gereed te houden, om op de eerfte aanmaning ui-geleverd te kunnen worden: te openen eene Negotiatie van Z.ven Millioenen Guldens, Hollands Courant, welke benoodigd zyn om dat voornoemde Salutah oogmerk te kunnen berei ■ feen:

En dat op de volgende Conditiën: ru Dat het montant deezer Negotiatie geheel en alleen zal worden geëmp'.oyeerd ter bereiking Van voornoemde oogmerk, en dus ter voldoening van 't geene door de Bank in .vroeger tyd is ver-" ftrekt op Obligatien en andere Effecten, 't welk dus uit deeze Negotiatie dadelyk aan de Wisfelbank zal worden afgelost en in Baren Gelde goeügedaan

2. Tot zekerheid deezer Negotiatie zullen gorden verbonden alle deezer Stads Inkomften en Goederen, geene uitgezonderd, daar onder inede alle de Effecten voornoemt begrepen

3. Zullende deeze Negotiatie worden afgelost jn den tyd van 20 Jaaren , en dat wel yder Jaar. een fomma van f 350,000, of zo veel meerder, als telkens mooglyk zal zyn, en dat by Looting , in "t openbaar, telken Jaare, in de Maand January te gefchieden, 't welke in de Dagbladen en by de Amfteluarofche Courant zal worden gepubixeerd; srulUnde by de aflosfing worden goedgtcaan een ptemie van 10 pCt. en dus voor vder Ouligatie een fomn;a van ƒ ïgo boven 't X pi taal»

Sluiten