is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gro

ki3g£«,

1318 NIEUWE NEDERLANDSCHE

„Iets vreemds gebeurde hier, het welk elks hart treffen moest. Twee' Dooven en Stommen, Jobannes Lubbertus Mo<fer van Grol, en Jan Hilkbrands van Gro. nmgen, toonden hunne kunde in de waarheden van den Hervormden Christelyken Godsdienst, en beleden hun geloof. Dit gefchiedde ftatelyk den 23 February, in tegenwoordigheid van alle'de Directeuren van het Inihtuut tot onderwyzing van Dooven en Stommen, nevens alle de Scholieren, met derzelver Meesters en eenige anderen. Over alle de voornaamfte hoofdftukken der Leer wierden hun onderfcheidene vragen voorgelegd, door N. van der Tuuk en L. van Bolhuis, Leeraars by de Nederduitfche Hervormde Gemeente deezer Stad, die hen daaromtrent vooraf wel onderzocht, maar niet onderricht hadden. En op die vragen gaven de Stommen, geheel uit zich zei ven elk op zyne wyze, ichriftelyk antwoord zo vaardig, zo ruim en zo gepast, dat ieder der aanfchouwers zich verwonderde maar ook zo voldoende, dat de Kerkenraad der Hervormde Nederduitfche Gemeente deezer Stad hen daarop den 2'i February met blydfchap onder de Leden dier Gemeente aannam, en 'er befloten ivierd uit naam dier Vergadering daar van by deezen openlyke aankondiging te doen us van iets gewigtigs, het welk elk een noest aanfpooren tot verheerlyking van

God,