Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, I7fl6. f 1387

behalve zodanige actie, als tegen hen, inge-Altvalle dezelve weigering met daaden van geweld stm,moete zyn gepaard, door den Procureur der dam.. Gemeente, naar bevind van zaaken, zal worden geinftitueerd.

Gelastende de Raad hier mede de refpective Poortiers deezer Stede, de Officieren en Onder-Officieren van de Militaire en Burger-Corpfen aan gemelde Poorten, by het inzamelen adfifteerende, of aldaar in bezetting liggende, op het naarkomen deezer Keure te waaken; qualificeerende en gelastende by deezen gemelde Poortiers, tot het invorderen van boven bepaalde Boetens, om dezelve aan deezer Mads Kasfe te verantwoorden.

Gearrefteerd den 6 en gepubliceerd den 7 April 1796, het tweede Jaar der Bataaffche Vryhetd*

H. OGELWIGHT, Vt.

Ter Ordonnantie van den Raad voornoemd.

G. BRENDER a BRANDIS.

Menigvuldige klagten, die haaren grondflag hadden in wanorden en eigendunkelyke handelingen, tot groot nadeel zoo van het algemeen als van byzondere perfoonen, bewoogen den Raad deezer Stad, het volgende Reglement, het Genootfchap, by den naam van het Groot Binnen- en Buitenlandsvaarden Gild bekend, betreffende, te doen afkondigen*

Yyyy 3 VKTm

Sluiten