Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1796. S33S

uit trekke, als wanneer dezelve hem alleen waren toegekend, dat ieder alles en geen een kts by uitfluiting bezitten. Dit zyn onze luurigfle wenlchen, Burgers Representanten! en het is een droevig teken voor Nederland, indien het niet de wenlchen van alle partyen zvn Rechtvaardigheid, Menschhevendheid en Staatkunde, zo zelden vereenigd, dringen gemeenfchaplyk aan, op eene Reformatie die alleen in ftaat is, om onze Kinderen tot yerlichte, dat is tot vrye, tot waarachtig gelukkige menfche te maken.

Om dat intusfchen deeze verandering van zo veel aanbelang en van zodanig eenen aart is, dat dezelve niet wel eerder dan met de algemeene Conftitutie, zal kunnen worden daargefteld zo zoude niets onbillyker zyn, dan wanneer wy de Requesten onzer zo lang ver. drukte Medeburgers maar zo wilden van de hand wyzen, zonder dezelve «nigzints gerusi te ftellen, en zonder de klaarblyklykheid hun. ner rechten, noch de behoeftigheid zo veelei Gemeenten, van eenige toezigt te verwaardi

^Weshalven bovengemelde Geeommitteerdei •het van hunne onvermydelyke plicht achten aan deeze Vergadering over dit onderwerp t< advifeeren, en voor zo veel nodig te conch*

^Dat* alle de Requesten der Roomfche, be treffende de Kerk- en Armengoederen, aan di Landfchap Succesfivelyk ingediend, mogen ge fteld worden in handen der Commisfie door d Landfchao in het gepasfeeYde Jaar over dit on derwerp 'benoemd, ten einde, om de verzoe ken daarn vermeld te tnetzen aan het Decree der-Nationaale Vergadering, van den 5 Au*uï tus laatstleden, ter affcheiding der Kerk va den S'aat, en voor zo verie dezelve met Crr trarieeren aan het gemelde Decreet, diar va

Arn*

HEM,

Advis (jirweut de Kerk. en Armengoederen , enz.

1

t

1

1 n

Sluiten