Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 502 )

PUBLICATIE

W y WILLEM, by der gratie Gods Prince van Orange en Nasfau , Sc Sc. Sc.

Mitsgaders

DE Gedeputeerde Staaten van Vriesland allen den geenen, die deezen zullen zien ofte hooren leezen, SAL UT; Doen te weeten: Alzo 'er twyffeling is ontftaan, ter gelegentheid van 't jongde Placaat door de Heeren Staaten deezer Provincie op den iflen deezer geëmaneert, tot affchaffing van de Zetting op 't Roggen Brood, of namentlyk het zelve buiten de Steden gebakken, nu, behoudens het Privilegie van het Bakkers Gilde , op Week- ofte Marktdagen in de Steden zoude mogen worden ingebragt en verkogt; Zo is 't, dat Wy (na dat alvorens het Quartier der Steden zig aan Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Erffadhouder Sc. Sc Sc deezen aangaande hadde geadresfeert, gelyk meede de Magiftraat en Vroedfchap dar Stede Leeuwarden, en

* Hoog

Sluiten