Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 506 )

het heilzaam oogmerk, door ons in deezen beoost zoude ftryden; Zo is het, dat wy ter voorkoming van misverftand, en affnydinge van alle voorwendzelen, hebben goedgevonden, den Uitvoert van Mout Gort, en Meel van Rogge, Boekweit of Garst gema-' len, mitsgaders Roggen Brood buiten Vriesland te verbieden, gelyk zulks verboden word by deezen ter tyd toe, dat deeze Onze orders, door Ons of de Heeren Gedeputeerden op Onze fpeciale last zullen zyn herroepen, alles onder de ftraffen en verbeurte in Onze Publicatie van den 14 der laatst gepasfeerde Maand vermeld, en vastgefteld, dewelke in zo ver!

'ïltl IZ g,eh°Uden V°°r herhaaId' met »«t aan sLands Bedienden, om zig na den inhoud deezes te gedragen, en tegens alle fraudes te waaken: do* od dat de Inkoop der Provifien voor de Scheepen, die hier worden uitgerust, of overwinteren, en zis te gens het Voorjaar alhier Provianderen, of aan Ei>e~ naars in deeze Provincie wonende toebehoren, door deeze Onze voorzieninge niet belemmert werde, verklaren en willen Wy, dat dezelve vryelyk zullen mogen worden Uitgevoert, des dat de Schippers of Reders zullen verpligt zyn, een Lyst van den voorraad, die zy opfiaan, over te leveren aan de Commis van het Diftri&, in welke de inlading gefchieden de begroting van welke voorraad, zal moeten gefchikt zyn, na de groote der Scheepen, en diensvolgens de fterkte van het Scheepsvolk, mitsgaders de afgelegentheid der Plaatzen, na welke de Scheepen gedeftineert

zyn,

Sluiten