Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 )

daagen niet betalen, aan hun Inlaag zal worden gedaan? •welke Inlaag ook realyk by den Deurwaarder zal worden verrigt, zoo geene voldade gefcbied.

X. Edog, zoo met betrekking tot de fchuld, waar op de Commis (ie flaat, eenig ander termyn, of ordre by eene fpeciale W«t, zoude mogen zyn , of nnmaals worden, gefield'? zullen de Deurwaarders zig daar na gedragen, en zulk eene fpeciale Wet boven deeze Generale Inflruclie prevaleren.

XI In het doen van Inlaag zal de Deurwaarder nevens hem zeken alleen twee Adfflenten, en gen meer? by den Pefaillant in Huis leggen, ten waare de Heeren Gedeputeerden fpeciale last gaven, om daar toe meerder getal te gebruiken.

XII. De Deurwaarder zal de Inlaage niet langer mogen continueer en dan vyff daagen, en na verloop van dezelve, de Defaillant nog in Mora blyvende? zal de Deurwaarder hem binnen Leeuwaarden in Gyfelinge brengen? en denzelve, zoo door hem Deurwaarder zelvsfals door zyne Adfifl'enten, bewaren den tyd van drie daagen in eene eerlyke plaatze-

X 111 De voorfchreven drie daagen verlopen, en geene letalinge gedaan zynde? zal de Deurwaarder den Gyzelaar aanftonds moeten brengen in Gevangenisfe op het gedemolieerde Blokhuis.

X I V7. Maar zoo de Commisfie niet legt op een particulier Perfoon, dan wel op d" Ingezetenen van een Grietenie of Dorp, op de Magiflraat van een Stad, of wel ep een Grietman, als fubfidiaire Borge voor een faille-

rendem

Sluiten