Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

renden Collecteur, zal de Deurwaarder wel by fommatie en Inlaag procedeeren als voorfchreven is, dog niet koomen tot perfoneele confinatie, maar takten op de Goederen van een of meerder Ingezetenen in de Grieteme of Dorp, van de Burgemeester en in een Stad , en van den Grietman zelfs, om daar uit de betalinge te vinden, onverkort een ieder derzelver hun recht van repetitie en kosten en fchaden, zoo zy verflaan zullen te bekooren.

XV. De Deurwaarders zullen dan geen Defaillant eenig uitftel mogen accordeeren, by poene van casfatie.

XVI. De tyd van Inlage verlopen zynde, en ten opzigte van particuliere Debiteuren, ook die van Gyzelinge , en geene betalinge volgende , zal de Deurwaarder aanftonds procedeeren, tot verzoek van uitwyzinge van Goederen, welke de Defaillant fchuldig zal zyn aanftonds te doen.

XVII. En, zoo de Defaillant deswegens onwillig is, zal de Deurwaarder annoteren zoo veel Meubilen of roerlyke Goederen, als genoeg zullen zyn tot voldoeninge der Commisfie, met de kosten van Executie.

XVIII. En na zulks die geannoteerde Goederen op den eersten Recht of Merkdag, ter Plaatze daar het Recht gehouden word, in het openbaar aan de meestbiedende Verkopen.

XIX. By aldien de Verkopinge buiten verwagtinge zoo veel niet opbrengt, als tot betalinge nodig is, zal de Deurwaarder op nieuws Aanteken'mge en Verkopinge van roer lyke Goederen doen, zoo 'er by den Defaillant meerdere gevonden worden , en tot onroerlyke niet mogen

koomen,

Sluiten