is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zes-en-twintigste deel. MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1046 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsterdam.

Bylagen tot Kap ■port nopens de OostJndifcheComp,

8. By de voldoening der Vragten in Indiën en aan de Kaap, zal aan de afladers gratis uitgeleverd worden beboorlyke Cognosfementen, waarby byken zal, dat de Vragt aldaar voldaan is, en zo bet mogt plaats grypen,dat de Cognosfementen niet voor de Vragt gequiteerd overkomen , zo zal de Vragt in dat cas alhier gevorderd worden , dog dan met 25 perCt. boven dien, waar over den Ontvanger hier te Lande met den Aflader, of die weder met de Regeering ter plaatze der affcheping zal moeten verftaan, moetende mede op de Cognosfementen worden genoteerd, zo het bruto, als netto gewigt der Goederen, ten einde zig daarna by den verkoop hier te Lande, wegens de Tarra te kunnen reguleeren.

9. De Goederen, welke van een of andere plaats in Indiën, of van de Kaap naar Nederland worden afgeladen , zuilen by arrivo Compagnies wegen worden gelost , in 's Compagnies Magazynen opgeftagen, en zo ras mogelyk op de Ordinaire Najaars Verkooping van wegen de Compagnie worden geveild en verkogt ter kamer, alwaar dezelve zullen zyn aangebragt.

19. Egter zullen eenige kleinigheden van Rariteiten en Goederen, welke aan bederf onderhevig zyn, na betaaling van de recognitie, by taxatie der waarde, aan de Ontfangers, mits zig daar toe aan meldende direct, immers aro rasch mogelyk, worden uitgeleverd.

11. Van de Goederen, welke volgens art. 9. by de Compagnie zullen worden geveild en verkogt, zal even als van het genoemde in art. 10, zonder qnderfcheid, by de Compagnie afgekort worden zo ■ danige Recognitiën, als op de byliggende Lyst Litt, Ca ftaan bekend gefteld. ^ ,

iss. Ook