is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zes-en-twintigste deel. MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, MgWÜs, if9j. j2

aldaar (bbiTrteerende, te effe&ueeréu, van dienst tc kunnen zyn. En, gelyk liét ons hoogst-nodig i; voorgekomen, dat hét Opperbevel over de Mi& en Deteniie daair ter Plaatze als dan wercfe toe vertrouwd aan ce? bekwsAm Hoofd-Offic'er bebhen wy daai boe <;edefpicieerd den ziR thans aan de Kaafp b' ri -Jenden Lieutenant - Collonel ha men , eö ten einde hy de rang zoude hebben boven ade andere Officieren, zig 0p Malacca bevinuende, Hem toegevoegd dien van Collonel»

§ 5- Wy moeten UEd. by deze gelegenheid ook nog ten (terkften aanbeveelen van te zorgen dat by , of na het arrivement van voorfchreven Regiment in Indien, aan het .zelve eee-ne buitengewoone toelagen of faveurs, hoe ook genaamd en onder wat benaming ziuk.; ook zoude mogen wezen, werden toegeftaar,, maar dat men zig in de behandeling en becajtfang van het zelve in allen opzichte exafleiyk gedrage naar den ibikten .inhoud der Capitulatie.

§ 6. Overigens zeer veel reden, gevonden hebbende, om te onder (feilen, dar zeer wd zoude kunnen wordt n agtergelaaten de expeditie van het Schiphet welk jaarlyks onder den naam van ProvifieSchip van de Hoofdplaats naar Cabo de Goede Hoop word verzonden, hebben wy goedgevonden UEd. te gelasten, eene preuve re nemen, om met die Jfteriykfcne afzending dadelyk te fupercedeeren,en die arttkèïeV, welke daar mede plegen te worden vei zcrden, en op evengemelde Gouvernement volftrekt met kunnen worden gemist, (welke wy de Caablche Mmifters gelast hebben , UEd ten fpoedigften op te geeven,) prcvifiomel derwaards te zenden, verdeeld over de Retourfcbepem gelyk wy ook gedagte Minifters hebben aange' PPPP » fchr*

i

Am-

STRtDAM.

Pylcgch tot. Rapport no*. pens de, OostIndifchfVamp,