is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAER BOEKEN, April, 1781. 901

derwyl was het onmogelyk, zonder wederzydfche fchikkingen tuffchen de oorlogende Mogendheden, welken niet zonder voorbeeld zyn, de viffchery voorttezetten, Weshalven de Gecommitteerdens van de viffchery van Vlaerdingen en Maesfluis, ter verkryging van de g-cpafte voorziening,zich tot de Algemeene Staten vervoegden by het navolgend ver-' Zoekfchrift.

AAN DE HOOG MOGENDE HEEREN DE STATEN GENERAAL DER VEREEN1GDE NEDERLANDEN.

/7even onderdaniglyk te kennen de GecommïtXJ teerden van de VilTeryen van Vlaardingen en Maasiluis.

Dat de Supplianten en alle hunne Principalen, te famen zyn Eigenaars van omtrent één HoocLrd en Vyftig Vifchhoekers, dewelke gewoon zyn in de Noordzee, tot zelfs rondom Ysland, den Kabeljauw te zoeken, en dezelve tot Tonnen Vifch, in te zouten om herwaart ter Confumptie niet alleen over te breng 'n, maar ook teffens te doen dienen tot verzending naar andere Landen en Plaatfen.

Dat gemelde Vifc' -Reederyen een object is van zoo veele confidcratie, dat niet flechts de Steden Vlaardingen en Maasfluis ten eenema'en daar aan hunne opkomft en welvaart fcfiuldig 7yn, maar dat ook even daar door op een directe wyze is gecontribueerd aan den bloei \an diverfe andere takken van Navigatie en Commercie, zulks het verderf of vermindering van deze Reederyen van eene zeer aanmerkelyke fnrluentie zoude zyn, op den gemeenen welltand van dit Land, daar vele honderden menfehen, alleen a's VilTch- rs gebruikt wordende, door eene ltilüV.nd van de' Viflcheryen, hun brood zoude moeten miffen, en tot verkryging #an hec zelve andere wegen zouden inllaan, en alOoo 3 zo

Vlaerdingenen

Maessluis.

Rea. der

T/riJjchers ot fchik' l'ingen m vry te vijfchen*