Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, Juny, 1781. 1243

batteryen, deszelfs reize voort na het Steene- j baken , om aldaer mede de battery te be-1 fchouwen, met voorneemen om over Zeeburg, (zynde het .Heernraeden huis aen ftrand ftaende, alwaer Zyne Hoogheid, door het Collegie van Opper - Dykgraef en Heemraeden 's Lands van Voorne , op een middagmael ftondt onthaeld te worden) naer de battery aen de Quak te vertrekken , en na dezelve befchouwd te hebben , dien zeiven avond op Hellevoetfluis te komen, om aldaer de Fortificatiën te onderzoeken, en, den volgende dag, het Regiment van den Heer Luitenant-Generael onderwater, aldaer in bezetting liggende, te zien hunne Krygsoeffeningen verrigten.

Den 1 dezer maend kwam de Prins Erfftadhouder te Goedereede, wordende Hoogftdeszelfs aenkomlt omtrend den middag,door het klokkengelui aangekondigd. De Prins, de de Hoofdpoort inrydende , wierdt met een drievoudig loflenvan het kanon, begroet, dat zedert eenige tyd op de opgeworpen wallen , ter onzer beveiliging , door Zyne Doorluchtige Hoogheids Vaderlyke voorzor-ge, geplaetft is. Zyne Hoogheid reedt tot voor de eerpoort, door de Burgery aen de noordzyde van de haven opgeregt, welke ten opfchrift had

We zijn thans aLLe Dankbaar en VroLIJk Wegens 's Prinfen befCherMIng.

• Hier met Hoogftdeszelfs aenzienlyk gevolg yan de Rytuigen geflapt en binnen gemelde Nnnn 5 eer-

te IEL E.

Sluiten