is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, Auguftus > 173r. i4pj

jNFaelde in gedaente van een Kerkkroon. Zy' wordt dagelyks zoo door de ffaeiheid der fchikkingen als ongemeene grootte van veele Lieden met verwondering bezigtigt.

Amsteldam.

De onverhoedfche aenval der Engelfchen., gaf hen niet alleen gelegenheid om onze weerloze Koopvaerders te overvallen, en eenige bezittingen in de W. I. weg te nemen, maer ftelde ons ook buiten ïtaet van eenig leed aen onzen Vyanden, althans voor als nog toe te brengen, en liet hen volftrekt meefter van de Zee.

De Koophandel en Zeevaert, van alle befcherming verftoken, ftondt geheel ftil- het verfch geheugen der treffende fchadens, welken men by de vredebreuk geleden hadt, benam den Kooplieden de luit om Schepen naer Zee te zenden, die flegts ten prooi zouden worden van de Engelfche Kapers, met welken de Zee als bedekt was. Onderwyl kon de vaert op de Oollzee niet ftil flaen. Deze is een van de allernoodzakelykfle takken van handel, waerdoor wy niet alleen koorn en andere benodigdheden,maer ook hoüt,yzer, hennep, teer, en diergelyke zaken moeten bekomen, welken tot het voeren van het oorlog volitrekt noodzakelyk zyn. Het was derhalven geen wonder, dat en de Kooplieden reeds in April en May om geleide en befcherming van hunne Koopvaerdyvloot" naer de Ooft-Zee verzogt hadden, en dat ook dit Ggggg 3 re-

Leiden.