is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, September, 1781. 1657

ter kenniffe van de Remonftranten hebben ge-

^Hoe dat aan hun drie gemelde Supplianten door een voerman, komende van Kampen, ieder afzonderlyk op den 7 derzelve maand, binnen Elburg was ter hand gefteld, eene beflotene miffive. geteekend door zekere Fient, zig qualificerende eerften Deurwaarder van den Hove van Holland, Zeeland, en Vriesland, met een ingeflotene edic tale Citatie,geimpetreert by den Procureur Ge neraal der voorfz. Landen , waar by zy, ledei afzonderlyk, wierden gedagvaart om op den 3: January laatftleden voor welgemelde Hove te er fchynen, in perfoon.

Deeerftgemeldeom te aanhoren zodanen eyscn en de twee laatftgemelde zodane eyfchen crim neel als de Procureur Generaal nomine officii t< gens hen zoude willen doen en nemen, cum E> penfis; zonder eenige mentie te maken, ter we ker Caufe of over welke prastenfe delicten, de daj vaardinge wierdt gedaan. ..... i

Welke resp. edictale citatien in onginahbus d< gem. Supplianten Requeften waren by gevoegc en hier anex zyn per copias autenticas lub B 1 B 10. B 30. (*) Dat de voorgem. Supplianten t het aangetogen Requeft protefteerende, dat zy gemoedeen geweten onbewuftzynde, eenig exci of crimen gecommitteert te hebben, waar do aan opgem. Procureur Generaal eene actie tege hen het zy civil, het zy in cas crimineel zou geboren zyn , geen zwaarigheid zouden mak aan de eene zyde, fchoon voor een notoir ïncoi petent Richter, ter defenfie en purge , zig ftellen; maar aan de andere zyde overwegend hoe zeer de Gelderfche Gerigten en Magiftrat der Steden, in 't algemeen, en in 't byzonder ei Stad, waar van zy Burgers zyn, geene evocati of comparitien op edictale extra-territoriale Ci tien,direct ftrydig met de gemeene gerecipieer Regten, men zwyge, met fpeciale privilegiën Rrrrr 5 1

(*) Zie bl. i6}6.

ZUT« PHEN.

Remon* ftrantie der Stad Elburg , aen de Stat. van ■Gelderl. in voorfz, zaek.

i-

ff

h y

n :s ar is le ;n ntee, sn er en iadede

Mi